Słupca

 

W Słupcy kampanię rozpoczęliśmy w kwietniu 2009r. spotkaniem organizacyjnym z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. Podczas spotkania przekazano informację nt:, do kogo adresowana jest kampania i jakie materiały zostały przekazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalono harmonogram działań podejmowanych w ramach kampanii oraz osoby odpowiedzialne za jej przebieg.
Według harmonogramu podjęto następujące działania:
1. W kwietniu zorganizowano spotkanie z pedagogami szkół znajdujących się na
terenie naszego miasta, przekazano informację o kampanii i rozdano materiały, ustalono osoby odpowiedzialne za przebieg kampanii w szkołach.
2. W maju zajęto się organizacją Pikniku Rodzinnego organizowanego podczas
Słupeckich Dni Rodziny. Piknik zorganizowano w czerwcu, przebiegał on pod hasłem kampanii „ Sprawdź, czy Twoje Picie jest bezpieczne". Na pikniku rozdano ulotki, o plakatowano teren, na którym odbywał się piknik, uruchomiono stoisko promocji zdrowia, w którym można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi, poziom cukru, stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz uzyskać informacje nt: nadużywania alkoholu i jego negatywnego wpływu na nasz stan zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Powiatowej Komendy Policji gdzie podczas oglądania sprzętu Policji przekazywano materiał z kampanii przeznaczone dla kierowców.
3. Czerwiec i sierpień to czas działań podejmowanych w placówkach podstawowej 
opieki zdrowotnej. Przeprowadzenie rozmów z kierownikami tych 
placówek, przekazanie materiałów adresowanych do pacjentów oraz do lekarzy 
i pielęgniarek.
4. Informacje na temat kampanii przekazano do lokalnej prasy, materiały znalazły się także w:
- punkcie konsultacyjnym,
- w Urzędzie Miasta,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- podzespół ds. kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych realizował kampanię w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
5. Przy współpracy z Miejskim Domem Kultury zorganizowano Noc Kabaretową pod
hasłem kampanii „ WYHAMUJ W PORĘ". W amfiteatrze gdzie odbywała się impreza nocna nie sprzedawano napoi alkoholowych, o plakatowano miejsce imprezy Policjanci rozdawali ulotki i broszury z kampanii. 
6. W styczniu 2010 zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami szkół na
temat kampanii. Spotkanie dotyczyć będzie:
- przebiegu kampanii w szkołach,
- uwag i sugestii na temat kampanii,
- propozycji działań na rok 2010. 
Odbędzie się także spotkanie z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowujące działania prowadzone w ramach kampanii.

 

 

Tuchola

W ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" w Gminie Tuchola przeprowadzone zostały następujące działania:
1. adresowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimna-zjalnych:

 • do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych trafiły scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów oraz scenariusze wywiadówek dla rodziców z publikacjami i przewodnikami dla wychowawców i rodziców wraz z prośbą o aktywne włączenie się do kampanii;
 • do uczniów trafiły plakaty i ulotki niniejszej kampanii, ww. materiały zostały wykorzystane przez szkoły do realizacji zajęć profilaktycznych;
 • w Gimnazjum nr 1 w Tucholi przeprowadzony został cykl godzin wychowaw-czych pod hasłem „Nie piję, bo tak", przygotowano również wystawę prac o tematyce profilaktycznej. W ramach prowadzonej kampanii rodzice podczas wywiadówki otrzymali biuletyny „Jak ustrzec dziecko przed sięganiem po al-kohol?", przez pedagoga szkolnego zorganizowane zostały również warsztaty dla rodziców pod hasłem „Komunikacja tworząca więzi";
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konkurs profilaktyczny skierowany do uczniów szkól podstawowych i gimna-zjum z terenu gminy Tuchola na wykonanie plakatu profilaktycznego pod ha-słem „Nie piję,, bo tak". W konkursie uczestniczyło 115 uczniów. Wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia br. Podczas imprezy można było obejrzeć wysta-wę prac dzieci;

2. adresowane do kierowców oraz kandydatów na kierowców: 

 • do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi dostarczone zostały ulotki i bro-szury profilaktyczne „Kierowca i alkohol. Wyhamuj w porę!" z prośbą o ich wykorzystanie podczas przeprowadzanych kontroli trzeźwości kierowców;
 • do szkół jazdy działających na terenie gminy Tuchola trafiły plakaty „Wyha-muj w porę!" oraz „Programy szkolenia dla kandydatów nauki jazdy. Akade-mia Trzeźwego Kierowcy." z prośbą o wykorzystanie ich w ramach prowa-dzonych kursów nauki jazdy;

3. adresowane do sprzedawców napojów alkoholowych:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. kontroli punktów sprzedaży przeprowadziła działania skierowane do sprzedawców i właścicieli punktów sprze-daży napojów alkoholowych. Członkowie Komisji podczas przeprowadzanych kontroli edu-kowali sprzedawców w zakresie przepisów prawnych zabraniających sprzedaży napojów al-koholowych osobom niepełnoletnim oraz rozdali plakaty i broszury „Czy wiesz, komu sprze-dajesz alkohol?" pouczające w jaki sposób asertywnie odmówić sprzedaży alkoholu nielet-nim;
4. adresowane do pracowników podstawowej opieki zdrowotnej:
Do pracowników podstawowej opieki zdrowotnej dostarczone zostały przewodniki „Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje". Trafiły one do szpitala, przychodni i ośrodków zdrowia z terenu gminy Tuchola, dzięki czemu personel medyczny tych placówek miał możliwość zapoznania się z różnymi technikami pomagania osobom, które spożywają alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy;
5. adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych :

 • w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tuchola w dniach 17-18 li-stopada br. przeprowadzony został program profilaktyczno-edukacyjny „Bez-pieczna-trzeźwa ciąża". Wzięło w nim udział 350 uczniów. Celem programu było zarówno zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, jak i zwięk-szenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód. Program ad-resowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ jest to grupa osób, które potencjalnie w najbliższym czasie będą potrzebowały tego typu in-formacji. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu na temat FAS.

Zakres tematyczny programu profilaktycznego:
1. Alkohol a zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia dziecka oraz kobiety w ciąży.
2. Zagrożenia ciąży spowodowane spożywaniem alkoholu oraz narkotyków przez kobie-ty w ciąży (ryzyko poronienia, przedwczesny poród, niska waga urodzeniowa, uszko-dzenia mózgu, opóźnienia wzrostu i inne).
3. Płodowy zespół alkoholowy (FAS), jako szczególny rodzaj zagrożenia.
4. Asertywne formy reagowania w przypadkach spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.
5. Rola i miejsce mężczyzny w kontekście kontaktowania się kobiety w ciąży z alkoho-lem lub narkotykami, jako ojca troszczącego się o zdrowie swojego dziecka.

Przesłanie programu profilaktyczno-edukacyjnego „Bezpieczna-trzeźwa ciąża" zostało speł-nione, ponieważ znaczna część młodzieży uczestniczących w zajęciach o FAS słyszała po raz pierwszy. Podczas zajęć wśród uczniów rozpowszechnione zostały ulotki i broszury „Dziec-ko, które nigdy nie dorośnie. Co to jest FAS?", „Czy FAS można leczyć?", „FAS" oraz ulotki i broszury kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?";
Uzupełnieniem programu były alkogogle, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodzieży.

 • wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, we współpracy z pedagogami ww. szkół, przeprowadzono ankietę dot. spożywania alkoholu i stosowania narkotyków wśród młodzieży. Wyniki ankiety zostaną opracowa-ne w przyszłym roku i wykorzystane przy opracowywaniu Programu Profilak-tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tu-chola.

6. informacyjno- edukacyjne adresowane do wszystkich mieszkańców Gminy Tuchola:

 • do miejsc szczególnie uczęszczanych (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi) dostarczone zostały plakaty i ulotki z prośbą o czynne włączenie się do kampanii poprzez ich rozpowszechnienie;
 • na stronie internetowej www.tuchola.pl powstała zakładka Zdrowie, można tam znaleźć „Poradnik dla rodzin z problemem alkoholowym", „Poradnik dla rodziców - dzieci a narkotyki", poradnik „Gdzie szukać pomocy - telefony zaufania i linie pomocowe", informacje o instytucjach świadczących bezpłat-nie usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy Tuchola w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz terapii dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie, a także informa-cje o kampaniach profilaktycznych prowadzonych w naszej gminie, w tym o kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?". Na stronie zamiesz-czono przekaz kampanii, baner oraz test AUDIT, dzięki któremu każdy może odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy moje picie jest bezpieczne?". Informacje o działaniach podejmowanych w ramach kampanii były zamieszczane również w zakładce Aktualności;
 • w Urzędzie Miejskim w Tucholi przygotowano gazetkę profilaktyczną, dzięki czemu mieszkańcy mogli zapoznać się z przekazem kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?";
 • informacje o przebiegu kampanii zostały zamieszczone również w lokalnej prasie.

Przemków

Dnia 02.12.2009r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Urzędem Miejskim i szkołami w gminie Przemków zrealizowała kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego ogólnopolskiej kampanii społecznej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" którym było wspólne przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Przemkowie.

Motto, a zarazem tytuł konkursu brzmiał: „Zachowaj Trzeźwy Umysł", natomiast głównym celem konkursu było:

· przedstawienie oczami dzieci i młodzieży pozytywnych stron wynikających z zachowania trzeźwego stylu życia,
· propagowania założenia kampanii skierowanej dla dzieci i młodzieży - „Nie piję bo tak",
· zorganizowanie wystawy pokonkursowej prezentującej wyróżnione prace.

Do konkursu zgłoszono 25 prac: 10 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, 12 z Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 prace z Zespołu Szkól - Gimnazjum. Uczniowie przygotowali prace plastyczne w formie plakatu formatu A3 z wykorzystaniem dowolnych technik graficznych i plastycznych. Konkurs trwał od 21 września do 14 listopada 2009r. Prace zgłoszone do konkursu w ocenie jury w składzie - Danuta Matwiejów, Lidia Kulczyc, Małgorzata Zawiłowicz i Mirosława Kaciuba były przepiękne i różnorodne pod względem techniki wykonania. Dzieci włożyły wiele wysiłku w stworzenie swoich dzieł plastycznych. Wyłonieni laureaci zostali zaproszeni na specjalną uroczystość do Urzędu Miejskiego, na której zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa przyznała 12 zwycięskich prac dla I, II, III miejsca i dokonała 13 wyróżnień dla IV miejsca.

Rozdanie nagród odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, gdzie również została zorganizowana wystawa nagrodzonych prac. Z uwagi na to, że zbliżał się dzień mikołaja wszystkie zaproszone dzieci otrzymały mikołajkowe paczki. Nagrody wręczali: Burmistrz Przemkowa Pan Stanisław Pępkowski, Lidia Kulczyc - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów.Alkoholowych, oraz Małgorzata Zawiłowicz - Pedagog Zespołu Szkół. Na uroczystość zaproszono: Panią Kornelię Dworczyńską - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Elżbietę Kaniewską - Z-cę Dyrektora Zespołu Szkół, Pana Jerzego Janasa - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Panią Marię Dalecką - Pedagoga Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Panią Alicję Siódmak - Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Panią Irenę Skibę - Inspektora ds. obsługi Rady Gminy, Panią Elżbietę Kasprzyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Mirosławę Kaciubę - Członka G.K.R.P.A, Pana Walentego Frąckowiaka - Kierownika Posterunku Policji, Pana Łukasza Rachwalskiego - Członka M.G.K.R.P.A, Pana Zygmunta Banysia - Członka M.G.K.R.P.A, Pana Michała Cimka - Certyfikowanego Instruktora Terapii Uzależnień Punktu Konsultacyjnego, Panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn - Psychoterapeutkę Punktu Konsultacyjnego, Panią Grażynę Cudajewicz - Nauczyciela Plastyki Szkoły Podstawowej nr 2, oraz Redaktora Telewizji Lokalnej Master w Głogowie Pana Roberta Białego.

Kamienica

 

W Gminie Kamienica zakończyła się społeczna kampania profilaktyczno - edukacyjna „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", której głównym celem był przekaz zachęcający do ograniczania ilości i zmiany wzoru picia alkoholu.
Główną inicjatywę działań przejęła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach kampanii zrealizowano następujące zadania:
 • w dniu 28 kwietnia 2009 r. odbyło się szkolenie właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych i tytoniu, którego tematem była „odpowiedzialna sprzedaż" napojów alkoholowych i tytoniu dla nieletnich. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z przepisami, dotyczącymi zakazu podawania alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Doskonalili też umiejętności praktyczne, przydatne w codziennym kontakcie z klientami. (Szkolenie prowadziła mgr Katarzyna Owczarek - wykładowca posiadający rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 • przeprowadzono test „Rozpoznawanie zaburzeń związanych z piciem alkoholu" w Świetlicach Środowiskowych w Kamienicy, Szczawie, Zalesiu, Zasadnem i Zbludzy. (wyniki testu były wielkim zaskoczeniem, ponieważ osoby biorące udział, dowiedziały się czy piją ryzykownie, szkodliwie, czy może są już uzależnieni od alkoholu),
 • zamieszczono informacje, dotyczące kampanii w gazecie lokalnej „Gorczańskie Wieści" oraz na stronie internetowej Gminy Kamienica.
 • odbyła się debata z udziałem lekarza rodzinnego panią Stanisławą Kucharską.
Program realizowany był przez Świetlice Środowiskowe, a koordynatorem kampanii była pani Zofia Kuchnia - Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

Gnojno

 

W ramach ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" zorganizowane zostały trzydniowe zajęcia profilaktyczne w Gimnazjum w Gnojnie, w klasach od I - III. Warsztaty przeprowadzone zostały na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć i objęły grupę 180 uczniów poszczeg6lnych klas.
Zaprezentowane treści obejmowały rozwijanie umiejętności:
- asertywnego zachowania,
- radzenia sobie z presją grupy,
- podejmowania działań alternatywnych wobec zachowań ryzykownych oraz:
- poszerzanie wiedzy o zachowaniach ryzykownych (sięganie po środki odurzające),
- uzyskanie wiedzy na temat lokalnych systemów pomocowych dla osób podejmujących zachowania ryzykowne, jak i dla osób uzależnionych,
- poznanie rnechanizrn6w uzależnienia się.
W zajęciach aktywnie uczestniczyła pani pedagog.
W ramach kampanii odbyło się także szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy, pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym, sprzedawców napojów alkoholowych i radnych gminy.
Szkolenie obejmowało zagadnienia, w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczące warunków sprzedaży alkoholu, konsekwencji prawnych sprzedaży alkoholu niezgodnie z zezwoleniem oraz organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
W programie szkolenia znalazły się ponadto tematy poświęcone wzorcom picia alkoholu, piciu szkodliwemu i ryzykownemu, a także inne zagadnienia proponowane w tej kampanii.
Szkolenie zostało zakończone tematyką dotyczącą F AS. Wprawdzie był to temat wiodący ubiegłorocznej kampanii, ale warty uwagi także i dziś.

 

Złoty Stok

W ramach akcji „Twoje Zdrowie w Twoich Rękach" w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku pedagodzy szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili i zapoznali młodzież z kampanią „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne - Nie piję bo TAK".

Uczniowie rozwiesili plakaty promujące kampanię, zorganizowali punkt informacyjny dla swoich kolegów i koleżanek z broszurami i ulotkami, zachęcając do zapoznania się z nimi. 
Ulotki, książeczki, broszury, ankiety są dostępne w bibliotece i jej filiach.
Podczas przeprowadzania kontroli placówek handlowych przez członków GKRPA poinformowano właścicieli o przystąpieniu Gminy do kampanii "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", zachęcano sprzedawców do uczestnictwa oraz przekazano im broszurę "Czy wiesz komu sprzedajesz alkohol?".
W Centrum Promocji i Kultury w Złotym Stoku została wywieszona tablica, na której jest opisany przebieg kampanii, w ogólnodostępnej gablocie umieszczono ankiety - „Czy Twoje picie jest bezpieczne?", dzięki którym każdy zainteresowany może przekonać się na ile jego picie jest ryzykowne oraz zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi ewentualnych sposobów rozwiązania problemu.


 

Konstantynów Łódzki

 

Koordynatorem kampanii na terenie gminy Konstantynów Łódzki jest Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie.
W dniu 03.06.2009 r. o godz. 17.00 w ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" zorganizowaliśmy seminarium i (bezpłatne) szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Seminarium było zorganizowane z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i miało służyć odmawianiu sprzedaży alkoholu nieletnim. 
Celem spotkania było kształtowanie postaw obywatelskich wobec poszanowania praw dziecka do wzrastania bez alkoholu. 
Szkolenie poprowadził p. Sławomir Grzegorek instruktor posiadający doświadczenie w realizacji szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych(- z listy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Ponadto w dniach 19-23.10.2009 r. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie obchodziło jubileusz 10-lecia działalności placówki. Z tej okazji w dniu 19.10.2009 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 19.00 zorganizowaliśmy dzień otwarty dla mieszkańców naszego miasta. W tym czasie odbywały się spotkania z instruktorem terapii uzależnień, psychologami, na których udzielane były porady psychologiczne. Przeprowadzono także testy sprawdzające czy picie alkoholu jest bezpieczne, szkodliwe, czy ryzykowne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne".
Mieszkańcom zaprezentowane zostały też spoty telewizyjne i radiowe oraz przedstawiono prezentację na temat kampanii. Zainteresowanym osobom przekazano materiały edukacyjne(ulotki, broszury). Jest nam bardzo miło, że kampania cieszy się takim powodzeniem i zainteresowaniem ze strony konstantynowian.
Przekazujemy także informacje dotyczące kampanii do gazetek internetowych i prasy lokalnej w naszym mieście
O podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco.


 

Praszka

Celem przybliżenia społeczności lokalnej założenia kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", które do tej pory były znane tylko z informacji pasowych oraz komunikatów w lokalnej telewizji Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Abstynenckie „NEPSIS" oraz „Nasza Szansa" w porozumieniu z działającymi na terenie Gminy NZOZ , Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, MGOKiS oraz Szkołami postanowiły zorganizować Festyn Rodzinny. Początkowo planowano zorganizowanie Festynu w sierpniu, ale z względu na trwające wakacje postanowiono zorganizować go w Niedzielę 13 września. Frekwencja dopisała bo też i atrakcji było sporo. Strażacy przygotowali pokaz akcji ratownicze min. cięcie samochodu, w którym znajdują się osoby poszkodowane w wypadku. NZOZ przygotowały stoisko z możliwością pomiaru ciśnienia i sprawdzenia poziomu cukru, Policja pokazywała i demonstrowała zasady działania alkomatu oraz testera trzeźwości. Przygotowano też liczne fotografie z wypadków i kolizji drogowych, których przyczyną był alkohol. Komisja przygotowała stoisko z materiałami dotyczącymi kampanii a zainteresowani mogli sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne i zbadać własny wzór picia alkoholu, otrzymywał też informacje jak go stale kontrolować. Dla odwiedzających to stoisko przygotowano upominki w postaci licznika trzeźwości. 
Festyn otworzył Pełnomocnik Burmistrza Praszki a jednocześnie Ambasador Kampanii Andrzej Podyma, który na wstępie zaznaczył, że nie ma zamiaru nikomu niczego zabraniać ale chce zwrócić uwagę jak w sposób kontrolowany można spożywać alkohol. Jak mówił picie alkoholu może być ryzykowna i dlatego należy znać granice tego ryzyka, aby ich nie przekraczać. W swoim wystąpieniu mówił też jak na przestrzeni wieków zmieniała się ilość spożywanego alkoholu co doprowadziło do tego, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest on na trzecim miejscy pod względem czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponadto jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną ponad 60 typów chorób.
Jak to na festynie nie zabrakło też występów artystycznych. Na plenerowej scenie mogli zaprezentować swoje umiejętności artyści od 1 - 100 lat. Cała impreza przebiegała bez zakłóceń w miłej i radosnej atmosferze.

 

W Praszce była już debata, było spotkanie z właścicielami szkół jazdy, happening oraz Festyn pod hasłem „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" ale postanowiono jeszcze zorganizować szkolenie dla osób, które w swojej pracy spotykają się z osobami nadużywającymi alkoholu. Do przeprowadzenia szkolenia zaproszono edukatora kampanii Panią Elżbietę Korzec Kierownika Przechodni Uzależnień z Olesna. Szkolenie zorganizowano w dniu 13 października 2009 roku w Klubie Abstynenta - Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. Na spotkanie przybyło 25 osób w tym przedstawiciele Służby Zdrowi, Policji, Kuratorzy Sądowi, Pracownicy Socjalni, Strażnicy Miejscy, Pedagodzy Szkolni, przedstawiciele Stowarzyszeń Abstynenckich oraz członkowie Komisji ds. RPA. 
Pani Elżbieta Korzec dostarczyła zebranym wiedzy na temat działania alkoholu na organizm ludzki oraz jakie szkody zdrowotne i społeczne powoduje jego ryzykowne spożywanie. Opowiadała min kiedy picie alkoholu staje się problemem. Mówiła o porcji standardowej i jak nie przekraczać limitów. Uczyła zebranych jak podczas swojej pracy zachęcać mieszkańców do oceny własnego modelu picia. Odpowiadała też na zadawane przez uczestników szkolenia pytania.
Uczestnicy szkolenia uznali je za bardzo przydatne i pozwalające zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.


 

powiat wieluński

O działaniach podejmowanych przez samorząd powiatowy można przeczytać pod ponizszym linkiem:

http://www.powiat.wielun.pl/index.jsp?bipkod=/006/006 

Bielice

W ramach działań „ Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", w okresie od 29.11.2009 r. do 06.12.2009 r. na terenie naszej gminy miał miejsce Tydzień Profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

W dniu 29.11.2009 r. ( Niedziela)

Podczas Mszy Świętej w miejscowościach Bielice, Linie, Stare Chrapowo osoba utrzymująca abstynencję opowiadała o swoim uzależnieniu i o drodze do trzeźwości.

W dniu 30.11.2009 r. ( Poniedziałek)

Klasy gimnazjalne obejrzały film pt." Piłem i brałem", a po filmie odbyła się prezentacja multimedialna na temat szkodliwości palenia papierosów.

W tym samym dniu o godz. 8,00, odbyła się Debata - konkurs pt. „ Młodzi , rozsądni, trzeźwi",
w której wzięły udział 3 -osobowe zespoły z klas IV - VI. Pozostali uczniowie, przygotowali hasła antyalkoholowe - transparenty .

Nastąpiło wystawienie prac plastycznych „ Młodzi , rozsądni, trzeźwi" .

Przedstawione zostały scenki dla uczniów nauczania zintegrowanego nt. „Dziękuję, nie palę".

 

W dniu 01.12.2009 r. ( Wtorek) Światowy Dzień AIDS

Klasy III gimnazjum, goście, społeczność lokalna - wzięli udział w debacie nt. AIDS

Odbyła się prezentacja multimedialna „AIDS - nie bój się, ale bądź ostrożny"

W godz. 10,30 - 14,00 miał miejsce Dzień Otwarty dla społeczności lokalnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ramach Tygodnia Profilaktyki.

 

 

 

Kmiecin


W ramach kampanii podjęto następujące działania:

Rozdysponowano otrzymane bezpłatnie materiały edukacyjne. Z uwagi na zainteresowanie szkół, zamówiono dodatkowo płatny pakiet.

Czerwiec 2009r.:

1. Na stronie internetowej naszego urzędu i w lokalnym dzienniku „Żuławy i Mierzeja" zamieszczono informacje o przystąpieniu naszej gminy do kampanii.
2. Przesłano pismo informujące o kampanii oraz przekazano książki pt. Rozpoznawanie problemów i krótkie interwencje" , testy „Czy twoje picie jest bezpieczne" oraz plakaty do czterech Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej . Plakaty umieszczono w poczekalniach przychodni , a ksiązki wykorzystano w rozmowach z pacjentami. 
3. Informację o przyłączeniu się naszej gminy do kampanii, stronie internetowej www.niebotak.pl oraz www.wyhamujwpore.pl ,a także ksiązki i ulotki przekazano do:

 • Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie i Marzęcinie
 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Punktu Konsultacyjnego ARKA

celem wykorzystania w pracy z młodzieżą i z osobami dorosłymi.

4. Członkowie Zespołu ds.Leczenia przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazywali ulotki osobom uzależnionym i współuzależnionym. Natomiast pracownicy socjalni wykorzystali ulotki w pracy socjalnej, przekazując podopiecznym w swoich rejonach.

Wrzesień 2009r.;

1. W kwartalniku Wieści Nowodworskie zamieszczono informację o przystąpieniu naszej gminy do kampanii.
2. Przedsiębiorcom uiszczającym III ratę opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wręczono ulotkę „Sprawdzam ile masz lat" oraz pouczono o bezwzględnym zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.


Październik 2009r.:

W szkole podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili na bazie zakupionych materiałów edukacyjnych program profilaktyczny pt." Jak radzić sobie z presją rówieśniczą - Porozumiewamy się z ludżmi" . Programem objęto trzy kl. V - 57 osób.
W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kmiecinie przeprowadzono warsztaty /dostosowane do wieku uczniów/ kl. V i VI szkoły podstawowej i klasy IIIa i IIIb gimnazjum, na których omówiono zagrożenia i skutki picia alkoholu. W czasie warsztatów uczniowie tworzyli plakaty pt. „ My przeciw nałogom. Młodzi bez alkoholu". W ramach pogłębienia wiadomości na ww. temat uczniowie gimnazjum zostali poinformowani o stronie inerenetowej WWW.niebotak.pl.

Kmiecin


Zespół Szkolno Przedszkolny i Gimnazjum Publiczne w Kmiecinie przyłączył się do kampanii profilaktyczno edukacyjnej „Wyhamuj w porę" Młodzi bez alkoholu. 
Celem kampanii było przekazanie informacji na temat, kiedy picie alkoholu staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka. W ramach kampanii zostały przeprowadzone warsztaty(dostosowane do wieku uczniów) kl. V, VI szkoły podstawowej i kl. III a, b gimnazjum, na których omówiono zagrożenia i skutki picia alkoholu. Uczniowie otrzymali ulotki edukacyjne. W czasie warsztatów dzieci i młodzież tworzyli plakaty anty-alkoholowe pt; „My przeciw nałogom. Młodzi bez alkoholu". W ramach pogłębienia wiadomości na wyżej wymieniony temat uczniowie gimnazjum zostali poinformowani o powstałej stronie internetowej www.niebotak.pl, która mówi, że najbardziej bezpieczne dla osób niepełnoletnich jest zachowanie abstynencji.

 

Przemków

Dnia 10.09.2009r Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała kolejne przedsięwzięcia kampanijne skierowane do młodzieży, tym razem do subkultury Hip Hop, które zostały zaplanowane we współpracy z Dyrektorem Przemkowskiego Ośrodka Kultury Bogumiłą Ornatowską - Cichoszewską i Prezesem Stowarzyszenia Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra Tomaszem Kuncikiem przy okazji odbywającego się koncertu muzyki Hip Hop w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

W czasie trwania koncertu Ambasador Kampanii Lidia Kulczyc wraz z Prezesem Stowarzyszenia Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra Tomaszem Kuncikiem przedstawili cele kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" skierowane do młodzieży i zachęcali do promocji zdrowego stylu ich życia bez używek. Promowali także stronę internetową www.wyhamujwpore.pl i www.niebotak.pl. Instruktor Orkiestry Dętej w Przemkowie Andrzej Kurylas wyświetlił spot telewizyjny.

W POK-u rozwieszone zostały plakaty promujące kampanię, a podczas sprzedaży biletów na koncert Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Danuta Matwiejów, Małgorzata Zawiłowicz i Mirosława Kaciuba rozdawały ulotki profilaktyczno-edukacyjne. W tę akcję także włączyła się wynajęta Ochrona z Firmy SOLID w Polkowicach, która dbała o bezpieczeństwo młodzieży.

Z obserwacji zespołu MGKRPA wynikało, że młodzież na ogół dobrze przyjmowała działania kampanii w czasie trwania koncertu, których celem było dotarcie do maksymalnie dużej grupy młodych ludzi i pobudzenie ich do refleksji na temat picia alkoholu, a także zachęcenia do aktywnego brania udziału w profilaktycznych działaniach realizowanych na terenie gminy.

Kolejnym rozpoczętym przedsięwzięciem Kampanii jest konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł", którego organizatorem jest Urząd Miejski wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie.
Celem tego działania jest przedstawienie oczami dzieci i młodzieży pozytywnych aspektów płynących z zachowania trzeźwego stylu życia bez alkoholu, jak również propagowanie hasła kampanii „Nie piję bo tak". Wykonane prace oceniane będą w różnych grupach wiekowych: klas IV - VI szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Przemków. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest pod koniec października 2009r. 

Od dnia 19 10.2009r zostanie przeprowadzona kolejna kontrola placówek handlowych i gastronomicznych na terenie gminy Przemków pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przepisów dotyczących Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podczas przeprowadzania kontroli Zespół Komisji zachęci sprzedawców alkoholu do aktywnego realizowania założeń kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" i przekaże broszurę „Czy wiesz komu sprzedajesz alkohol", oraz list skierowany indywidualnie do każdego sprzedawcy alkoholu nawołujący do obywatelskiej postawy przestrzegania przepisów prawa wynikających bezpośrednio Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pod względem umieszczania tablic informacyjnych o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, oraz spożywania alkoholu na terenie sklepu i w jego obrębie. Podjęcia kroków w kierunku skutecznych zmian w tym zakresie. Wypracowania porozumienia i współpracy z MGKRPA odnośnie kreowania pozytywnej postawy sprzedawców alkoholu wobec działań prozdrowotnych polityki państwa i samorządów lokalnych.

Aby obejrzeć galeriękliknij w obrazek

Kije

W dniu 18 kwietnia 2009 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kijach w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?" odbyło się „Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Przedsiębiorcy z terenu gminy wzięli czynny udział w zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijach oraz Komendą Powiatową Policji w Pińczowie szkoleniu poświęconym ograniczaniu dostępności alkoholu dla nieletnich. 
Otwarcia spotkania dokonała Anna Wołczyk (GKRPA), informując zebranych o istocie problemu sprzedaży napojów alkoholowych niepełnoletnim i nietrzeźwym. Przedstawiciele Policji podkom. Barbara Wagner i podkom. Jacek Piwowarski przedstawili przedsiębiorców przepisy prawne dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, a także sposoby ograniczania ich dostępności osobom nieletnim. Apelowali do sprzedawców o utrwalenie zachowań kontrolowanej sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem młodych klientów. 
Prawo do zakupu alkoholu mają tylko osoby pełnoletnie. W Polsce do sprzedawcy należy zadanie, by upewnić się, że sprzedaje alkohol osobie pełnoletniej. Prawo reguluje to tak: "W przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy."
CEL SZKOLENIA
-Pomoc uczestnikom w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim klientom poprzez omówienie: 
-Zagadnień prawnych 
-Wpływu alkoholu na młody organizm
-Wpływu postaw dorosłych
-Procesów psychologicznych w sytuacji odmowy
-Treningu umiejętności odmawiania nieletnim
Powyższe szkolenie stanowi jeden z elementów działań gminy w ramach Ogólnopolskich Kampanii Edukacyjnych PARPA „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" oraz "Wyhamuj w porę"


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Bieżuń

W dniu 4 października 2009r. w Bieżuniu W ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" odbyła się uroczystości pod hasłem: „NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod patronatem AMBASADY SZWECJI oraz BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ EWY ŁUBIŃSKIEJ. Z tej okazji wraz z początkiem roku szkolnego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieżuniu ogłosiła dwa konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bieżuń: konkurs na przygotowanie gazetki szkolnej pod hasłem „Nie piję, bo tak" oraz spektaklu profilaktycznego pod tym samym hasłem. W odpowiedzi na pierwszy z w/w konkursów zgłoszone zostało uczestnictwo dwóch placówek oświatowych, tj. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie i Gimnazjum w Bieżuniu. Jako, że gazetki zaskoczyły profesjonalnym wykonaniem i zostały zredagowane przez uczniów z różnych kategorii wiekowych, komisja oceniająca przyznała takie same nagrody obu szkołom. W dniu 3 października miał miejsce przegląd spektakli profilaktycznych, w którym udział wzięły 4 grupy teatralne:
1. Grupa teatralna „ Zamoyski" z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bieżuniu, 
2. . Grupa teatralna z Gimnazjum w Bieżuniu z przedstawieniem „Katharsis"
3. Grupa teatralna „Koryfeusz" z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu z przedstawieniem „W kokonie nałogu",
4. Grupa teatralne „Bieżuńskie perełki" z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.
W związku z tym, że każdy spektakl był różny od pozostałych komisja postanowiła nie wybierać najlepszego przedstawienia, lecz przyznać równorzędne wyróżnienia dla wszystkich uczestniczących w przeglądzie grup teatralnych. Wszystkie uczestniczące w przeglądzie grupy zaprezentowały się na scenie M-GOK w Bieżuniu w dniu następnym, tuż po inauguracji uroczystości. Aktorzy, tj. dzieci i młodzież zaskoczyli widownię wspaniałą grą aktorską, jasnością przekazu i pomysłowością. 
Zanim jednak nastąpiło uroczyste otwarcie „ Niedzieli trzeźwości", już o godzinie 10-tej rano „na Borku" odbyły się biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bieżuń. Mimo utrudnionych warunków atmosferycznych w biegu pod hasłem: „Złap trzeźwość" wzięło udział zaskakująco wiele dzieci ze szkół podstawowych w: Bieżuniu, Sławęcinie i Sadłowie oraz młodzież gimnazjalna. Dyplomu i medale dla najlepszych uczestników biegów wręczone zostały na scenie M-GOK tuż po koncercie Anny Pietrzak (wokalistki zespołu „Partita") i Bronisława Kornasa.
Po koncercie odbyło się także wręczenie nagród i wyróżnień za przygotowanie spektakli i gazetek profilaktycznych. Po zakończeniu części artystycznej uroczystości przyszedł czas na konferencję „TROSKA O TRZEŹWOŚCI - TROSKĄ O ŻYCIE"z udziałem tak znakomitych gości jak dr n med. B. Woronowicz - autor ponad 200 publikacji naukowych i książek o tematyce uzależnień; Oj.Krzysztof Kościelecki (Dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczmiu); ks. Zbigniewa Kanieckiego i innych zaproszonych gości. Wykłady poszczególnych gości dostarczyły publiczności ogromnej dawki wiedzy na temat alkoholizmu, jego przyczyn, objawów i skutków a także metod leczenia. O godzinie 1800 odprawiona została MSZA ŚWIĘTA w Kościele Parafialnym w Bieżuniu w intencji trzeźwości narodu z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców gminy Bieżuń. 


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Babice

 

Gmina Babice położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim. Zamieszkuje ją 8.864 mieszkańców. Nasza Gmina, jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej ,,Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne".
W dniu 29 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Babice odbyła się lokalna debata „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", inaugurująca na terenie gminy ogólnopolską kampanię pod tym samym tytułem. 
Konferencję zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach pod patronatem Wójta Gminy - Pana Romana Warchoła. Wśród zaproszonych znaleźli się radni Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Policji, lekarze, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy. Zaproszonych gości powitała Pani Genowefa Brandys - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach oraz Pan Roman Warchoł - Wójt Gminy Babice. Podczas debaty przedstawione zostały cele i założenia kampanii oraz spoty telewizyjne i radiowe. Na debatę zaproszono także laureatów kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł" celem przekazania nagród zdobytych w konkursach. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez Pana Romana Warchoła - Wójta Gminy.
Celem konferencji, oprócz budowania społecznego poparcia dla prowadzenia polityki lokalnej wobec problemów alkoholowych, było dostarczenie wiedzy o alkoholu oraz o jego wpływie na organizm człowieka, a także zmiana świadomości na temat działania tej substancji. Podczas konferencji wystąpili: Pani dr Małgorzata Kosowska z NZOZ ,,MEDICA", Pani Agnieszka Kadłuczka z NZOZ ,,Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia" oraz Pan Wiesław Dudek z zespołu ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 
Podczas konferencji ambasador kampanii na terenie gminy Pani Genowefa Brandys zaprezentowała również dotychczasowe działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podsumowując zorganizowaną debatę można stwierdzić iż pierwszy krok w budowaniu lokalnego poparcia na rzecz ogólnopolskiej kampanii, a zarazem zmiany świadomości o alkoholu, mamy już za sobą. Przed nami kolejne przedsięwzięcia. Jak mówi przysłowie ,,najtrudniejszy pierwszy krok". 
Organizatorom debaty zależało na obecności tej tematyki w mediach, dlatego na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnej prasy. 


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Warszawa - Wola

WOLSKI KOROWÓD 2009

W dniu 26.09.2009 w godzinach 14.00-18.00 w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 odbył się po raz czwarty Wolski Korowód. Jest to cykliczna impreza prezentująca ofertę pomocową instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola. Organizatorem Wolskiego Korowodu jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola. Na stoisku przygotowanym przez Punkt Informacyjno- Konsultacyjny można było otrzymać ulotki i broszury dotyczące problemów uzależnień i przemocy, a także uzyskać informacje gdzie znaleźć pomoc w Dzielnicy Wola. Na miejscu można było skorzystać też z porady prawnej. W ramach kampanii PARPA „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?" na naszym stoisku można było otrzymać materiały promocyjne Kampanii. Rozdaliśmy uczestnikom Korowodu kilkadziesiąt ulotek „Czy Twoje picie jest bezpieczne?" 
Z kolei dużym zainteresowanie rodziców cieszyła się broszura „Zaradnik rodzica".

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Mońki

W dn.9.10.2009r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyło się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych ph. " Wyhamuj w porę - Chrońmy Młodość - Jak odmawiać małolatom?".
Szkolenie stanowiło część działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Mońkach na rzecz ograniczenia dostępu osób niepełnoletnich do substancji psychoaktywnych. Celem szkolenia była pomoc sprzedawcom w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym. Szkolenie przeprowadziła Pani Lilla Harasim posiadająca rekomendacje PARPA- instruktor prowdzący szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych wg. procedury przygotowanej przez dr K.Wojcieszka.
Zrealizowane tematy programu:

1. Wprowadzenie:
a. Prawo a "przyzwolenie społeczne" na sprzedaż alkoholu nieletnim. 
b. Rozpoznawanie wieku na podstawie wyglądu- test.
c. Tworzenie listy korzyści i strat powodowanych przez alkohol.
d. Zagrożenie związane spożywaniem alkoholu przez młodzież.
e. Mity na temat korzyści spożywania alkoholu przedstawione na podstawie konfrontacji sprzedawców z własnym doświadczeniem.

2. Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu
a. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.15, art.43).
b. Artykuł 208 KK, a sprzedaż alkoholu nieletnim.
c. Konsekwencje administracyjno- prawne oraz karno- finansowe sprzedaży alkoholu 
nieletnim.
d. Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
e. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego- cofnięcie koncesji na podstawie 
jednorazowej sprzedaży alkoholu nieletnim.
f. Test odpowiedzialności sprzedawcy.
g. Test zagrożeń dzieci.

3. Jak odmawiać małolatom?- psychologiczny trening asertywności.

4. Doskonalenie umiejętności odmawiania- ćwiczenia warsztatowe.

W szkoleniu udział wzięło osiemnastu sprzedawców napojów alkoholowych.

Organizatorem szkolenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach. Ambasador Kampanii " Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Molska.

Węgliniec

W Gminie Węgliniec, położonej w woj. dolnośląskim Ambasadorem kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" został Gminny Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Agnieszka Kaleta. 
W ramach kampanii 13 września br. w trakcie cyklicznej imprezy plenerowej XIII Święta Grzybów w Węglińcu uruchomiony został punkt informacyjny dla młodzieży oraz osób dorosłych, gdzie zainteresowani mogli otrzymać ulotki i broszury profilaktyczne. Zorganizowany został również punkt plastyczny - malowanie twarzy, gdzie dzieci mogły przyozdobić swoje twarzyczki.
Ponadto, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowana została wystawa prac plastycznych pn. „Wyhamuj w porę". Prace wykonane zostały przez dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlic środowiskowych działających na terenie gminy.

W ramach kampanii rozdysponowane zostały materiały edukacyjne. Urząd Gminy i Miasta 
w Węglińcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, świetlice środowiskowe w Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Ruszowie, Piasecznej i Zielonce, Komisariat Policji w Pieńsku, Posterunek Policji w Węglińcu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Ruszowie, Gimnazjum w Węglińcu i Ruszowie oraz Szkoła Podstawowa w Węglińcu, Starym Węglińcu, Ruszowie i Czerwonej Wodzie otrzymały łącznie ponad 750 sztuk materiałów profilaktycznych, w skład których wchodziły: ulotki, broszury, plakaty, książki, scenariusze spotkań dla rodziców oraz scenariusze zajęć z uczniami.

Uczniowie Gimnazjum w Węglińcu i Ruszowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Ile trzeba mieć, żeby stracić?", gdzie problem uzależnienia przedstawiony został w kontekście degradacji psychicznej, fizycznej i moralnej. W trakcie spotkania przekazane zostały informacje na temat uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków. Ponadto, poruszona została kwestia szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej oraz uzależnienia od internetu. Zaprezentowany został wywiad z pacjentem placówki odwykowej: 16 - letnim chłopcem uzależnionym od narkotyków. 
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, pozwoliły gimnazjalistom wykazać się wiedzą na temat problemu uzależnienia - uczniowie rozmawiali z trenerami oraz uczestniczyli w zadaniu polegającym na scharakteryzowaniu negatywnych skutków zażywania poszczególnych używek. 
Celem spotkania było uświadomienie destrukcyjnego wpływu alkoholu, tytoniu i narkotyków na funkcjonowanie młodych ludzi w społeczeństwie oraz przekonanie uczniów iż najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie całkowitej abstynencji od używek.

W ramach kampanii zaplanowane są kolejne działania, których realizacja planowana jest do końca grudnia 2009 r.

Aby obejrzeć galerie kliknij w obrazek

Radwanice

 

W dniach 29-30 września 2009 r. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem policjantów z Rewiru Dzielnicowych w Radwanicach skontrolowali 14 placówek handlowych na terenie Gminy Radwanice. 
Kontrola dotyczyła nie tylko zakresu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale również miała charakter informacyjny, związany z kampanią profilaktyczno-edukacyjną „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Skontrolowane placówki handlowe zostały zaopatrzone w ulotki i broszury dotyczące kampanii. Wśród ulotek można znaleźć test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu -test ten może pomóc w ocenie ryzyka własnego modelu spożywania alkoholu.

Gorlice

W ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" - Miasto Gorlice przeprowadziło akcję edukacyjno - propagandową rozwieszając na słupach ogłoszeniowych w najbardziej uczęszczanych miejscach, plakaty pt. „ Co Ty wiesz o alkoholu" w ilości 30 szt. Część z nich przekazaliśmy do szkół średnich, gimnazjów , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, Sadu Rejonowego , Centrum Terapii Uzależnień oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego. Rozprowadziliśmy po gorlickich szkołach miejskich plakaty pt. „ Nie piję bo tak" , które zostały przekazane pedagogom do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Ostrów Wielkopolski

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", Stowarzyszenie Trzeźwość w Ostrowie Wielkopolskim opracowało projekt pod nazwą „Poznaj granice bezpiecznego picia". Autorzy projektu Krystyna Sikora i Jan Moś uzyskali dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja projektu objęła dwa 2 dwudniowe wyjazdowe Seminaria szkoleniowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z Ostrowa Wielkopolskiego i Południowej Wielkopolski oraz „Liderów" grup emeryckich. 

Seminarium odbyło się w Kudowie -Zdrój 8-9 maja i 22-23 maja 2009r.
Celem Seminarium było 
-uzupełnienie wiedzy pracowników pomocy społecznej na temat szkód ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu , wyposażenie w umiejętności i narzędzia do określania granic bezpiecznego picia swoich podopiecznych
-przekazanie wiadomości liderom grup emeryckich na temat ukrytych szkód ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz wyposażenie w umiejętności i narzędzia do określania granic bezpiecznego picia w swoich środowiskach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo picia alkoholu w ciąży
Pierwszą grupą liczącą 35 osób uczestników byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej.
Druga grupa licząca ponad 50 osób to słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz członków innych organizacji.
Ambasador Kampanii Jan Moś zaprosił do udziału w Seminarium przeszkolonego Edukatora Kampanii Krystynę Sikorę oraz dr. nauk medycznych Krystiana Niełacnego.
Podczas Seminarium najwięcej miejsca poświęcono społecznym konsekwencjom ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu. W programie Seminarium były zajęcia warsztatowe podczas , których uczestnicy zapoznali się z Testem AUDIT oraz sposobem określania ilości czystego alkoholu w różnych napojach alkoholowych. Obrazowo i przystępnie przedstawiono działanie alkoholu na organizm człowieka oraz jego sferę duchową i socjalną - etapy powstawania uzależnienia.
Zwrócono uwagę na szkodliwość picia alkoholu przez kobiety ciężarne, duże emocje wzbudził prezentowany film pt. "Wieczne dziecko".
Ukazano również sytuacje dzieci w rodzinach, gdzie występuje nadużywanie alkoholu oraz możliwości uzyskania pomocy. 
Ambasador Stowarzyszenia podsumowując stwierdził iż ważne jest ,aby przekazana wiedza „pączkowała". Jest nas ponad 80 osób niech przekazane informacje dotrą chociaż do jednej następnej osoby np. podopiecznego ,członka rodziny , znajomych to jest kolejna grupa czyli 160 osób mających świadomość niebezpieczeństwa ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu."


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Bielice

W dniu 17 września 2009 r. podczas pierwszego spotkania z rodzicami roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, wychowawcy klas poinformowali rodziców, iż od kwietnia br. do grudnia br. gmina Bielice realizuje program Ogólnopolskiej Kampanii „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
W związku z założeniami jakie zostały do wykonania do końca tego roku, a w szczególności pedagogizację rodziców i przygotowanie przez nauczycieli i uczniów ZSP na przełomie XI i XII dla mieszkańców naszej gminy „ Tygodnia Profilaktyki" wszyscy wychowawczy klas odczytali przygotowany przez Panią Małgorzatę Woronowicz - dyrektora szkoły , informację którą warto przytoczyć:

Kochani rodzice !

Na każdego z nas czeka w dzisiejszych czasach wiele zagrożeń. O ile niektórzy dorośli całkiem świadomie popadają w różnego rodzaju uzależnienia, o tyle dzieci i młodzież robi to z ciekawości i niewiedzy. To rodzice swoim przykładem i rozmowami powinni uświadomić dziecku szkodliwość spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia tytoniu. Dzieci muszą wiedzieć, jakie będą skutki sięgania po te środki. Jako szkoła robimy wszystko, aby ustrzec naszych uczniów przed używkami i chcielibyśmy wiedzieć w Was sojuszników w tych działaniach. Chcielibyśmy, abyście i Wy w domu wyraźnie sygnalizowali im, że mają Waszego przyzwolenia na tak wczesny kontakt z tymi zagrożeniami.
Pragnę tu przypomnieć, że przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której podstawowymi celami są:
1. Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują uzależnienia;
2. Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych i współzależnionych, a w szczególności przed przemocą w rodzinie;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych.
W szkole można skorzystać z pomocy pedagoga , zapoznać się z ulotkami, uzyskać informację o miejscach i sposobach pomocy uzależnieniom. Wraz z Gminnym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych wspieramy Ogólnopolską kampanię Społeczną „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" . W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach oraz u pedagoga szkolnego w tutejszej szkole można zapoznać się z przewodnikiem „ Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi", który można pomóc we właściwym kształtowaniu procesu wychowawczego.
Już dziś zapraszamy Państwa na Tydzień Profilaktyki w dniach 30.11.2009r. - 4.12.2009r., w którym zostaną zaprezentowane:
- gazetki ścienne przygotowane przez uczniów;
- prelekcje, debata spotkania z policjantem, pielęgniarką, sobą borykającą się z 
uzależnieniem, 
- przedstawienia profilaktyczne teatru „ KURTYNA";
- przedstawienie przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bielicach;
- można tu uzyskać fachową pomoc i wsparcie nie tylko osoba uzależniona, ale także jej bliscy.

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Stargard Szczeciński

W ramach kampanii Miasto Stargard Szczeciński podzieliło swoje działania na 4 etapy:

1. Działania skierowane do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach niniejszych działań do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów przed wakacjami trafiły ulotki oraz plakaty niniejszej kampanii a także scenariusze do prowadzenia zajęć oraz poradniki dla rodziców i wychowawców. Będą wykorzystywane przez szkoły w bieżącym roku szkolnym w ramach realizowanych szkolnych programów profilaktycznych.

2. Akcja Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowana do sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Także w okresie przedwakacyjnym strażnicy miejscy i członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwiedzili 101 punktów sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli edukowali sprzedawców w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i rozdawali broszury informacyjne „Jak asertywnie odmówić sprzedaży alkoholu nieletnim".

3. Działania skierowane do stargardzkich szkół nauki jazdy.

Do 15 stargardzkich szkół nauki jazdy trafiły ulotki przeznaczone dla kierowców oraz plakaty „Wyhamuj w porę!" z prośbą o wykorzystanie ich w ramach prowadzonych kursów na prawo jazdy.

4. „Miasteczko Zdrowia" - impreza plenerowa o charakterze edukacyjnym skierowana do mieszkańców miasta.

Punktem kulminacyjnym kampanii w Stargardzie Szczecińskim była organizacja 4-go września 2009 r. imprezy plenerowej pod nazwą „Miasteczka Zdrowia". W centrum Miasta rozstawione zostały w ciągu chodnika punkty namiotowe obsługiwane przez podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu - stargardzkie instytucje i organizacje pozarządowe, które realizując cel kampanii rozkolportowywały materiały edukacyjno - informacyjne, a także organizowały różnorodne pokazy i konkursy skierowane do mieszkańców miasta - przechodniów. Plakaty informujące o przedsięwzięciu trafiły do wszystkich lokalnych mediów a także zostały rozwieszone na terenie miasta oraz w autobusach komunikacji miejskiej. 
W „Miasteczku" znajdowały się trzy ulice: Szczęśliwej Rodziny, Bezpiecznej Podróży i Zdrowego Organizmu. Na ulicy Szczęśliwej Rodziny dyżury pełnili: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Socjalne Caritas, Stowarzyszenie „Serce Dzieciom", Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard. Podmioty te starały się odpowiadać na pytanie czy picie jest bezpieczne dla rodziny osoby, która nadużywa alkoholu. Na co dzień bowiem pomagają tym rodzinom, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych z uwagi na występujące w nich problemy alkoholowe. Na ulicy Bezpiecznej Podróży dyżurowali: Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Polski Czerwony Krzyż, starając się odpowiedzieć na pytanie czy picie alkoholu ma wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich, w szczególności zwracając uwagę na kwestię kierowania pojazdów przez osoby pod wpływem alkoholu. Natomiast na ulicy Zdrowego Organizmu można było spotkać: Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną, Koło nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Szkołę Rodzenia z SPZZOZ-u, Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA", NSZOZ Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Te podmioty z kolei starały się podnosić świadomość osób odwiedzających „Miasteczko" w zakresie wpływu alkoholu na nasz organizm, na nasze zdrowie.
Sprawdziło się powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch". Dorośli jak i dzieci chętnie kręcili bioderkami, wykorzystując do tego hula-hop. Zainteresowaniem cieszyły się skoki na skakance. Były także gry i łamigłówki - mózg też trzeba ćwiczyć. Pokaz nauki pierwszej pomocy przyciągnął rzeszę zainteresowanych. Jazda samochodem bez zapiętych pasów może skończyć się tragedią, o tym już wiemy, o sile uderzenia można było się przekonać korzystając z pochylni. Ponadto można było sprawdzić poziom cukru we krwi, czy zmierzyć ciśnienie.
Najważniejsza była promocja trzeźwego stylu życia oraz odpowiedź na pytanie „Czy moje picie jest bezpieczne", stąd można było zrobić sobie szybki test oraz posłuchać rady terapeutów i psychoterapeutów ds. uzależnień a także dowiedzieć się, jakie zagrożenie niesie ze sobą spożywanie alkoholu podczas ciąży, jak niebezpieczna jest jazda samochodem - atrakcją były alkogogle, które cieszyły się niezwykła popularnością. 
Wszyscy odwiedzający nasze „Miasteczko Zdrowia" otrzymywali prezenty-gadżety, przygotowane specjalnie na tą okazję, a także świeże owoce, słodycze a nawet alko testy jednorazowe. Było bardzo wesoło i kolorowo. Zabawiała nas grupa twórcza a w niej m.in. lekarze szczudlarze, mim oraz Pipi z balonami. Wyjście do mieszkańców okazało się strzałem w 10! 
Nad naszym Miasteczkiem zawisł 11 metrowy baner kampanii, który będzie przypominał o kampanii do końca roku.

Aby obejrzeć galerie kliknij w obrazek 

Repki

 

Dnia 15 maja 2009 roku, dzieci z klas I i II Szkoły Podstawowej w Repkach pod opieką Pani Marii Fronczak, pomagali dzielnicowemu z Posterunku Policji w Repkach mł. asp. Wojciechowi Wrześniowi w nietypowej kontroli kierowców.
Akcja była zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Repkach wspólnie z Posterunkiem Policji i prowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii: „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE"- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci pomagały Panu Dzielnicowemu rozdając ulotki kierowcom „Wyhamuj w porę!" z informacjami na temat alkoholu, testem służącym do określenia czy aktualny model spożywania alkoholu jest bezpieczny, czy też może już ryzykowny.


Aby obejrzeć galerie kliknij w obrazek 

Koło

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole współorganizował z Komendą Powiatową Policji w Kole festyn dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zakończenie wakacji". Festyn odbył się na stadionie „Olimpia" w Kole dnia 25 sierpnia 2009r. 
Dzieci na rozpoczęcie otrzymały balony oraz cukierki, przeprowadzono pogadankę profilaktyczną, zapoznano uczestników z działalnością Ośrodka oraz poinformowano o realizowanych kampaniach skierowanych do osób dorosłych pod hasłem „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" i „Dzieciństwo bez przemocy". Rodzice otrzymali ulotki dotyczące kampanii, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie „Szczęśliwe dzieciństwo", którego zasady i regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Ośrodka. Propozycja plenerowej imprezy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i rodziców. Dla uczestników imprezy przygotowano szereg zabaw (zgadnij co to - zgadywanki, zabawy z chustą, krzyżówki, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami), konkursów, słodkich niespodzianek, mnóstwo uśmiechu i przyjaznej atmosfery. Dziękujemy wolontariuszkom z PCK za pomoc w realizowanych działaniach oraz za bajkowo wymalowane twarze dzieci na festynie.


Aby obejrzeć galerie kliknij w obrazek 

Gorlice

W ramach Kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", w której uczestniczy Miasto Gorlice, na przełomie września i października Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze Strażą Miejską w Gorlicach podjęła akcję edukacyjną wśród sprzedawców napojów alkoholowych . W okresie trwania Kampanii, strażnicy miejscy dotrą do większości gorlickich sprzedawców z ulotkami przypominającymi o ich uprawnieniach , jak również obowiązkach i grożących karach. Planujemy również akcję propagandową polegającą na rozpowszechnianiu plakatów " nie piję bo tak" oraz „Co Ty wiesz o alkoholu" w gorlickich szkołach oraz na słupach zlokalizowanych na terenie miasta (zamówiliśmy 60 sztuk plakatów) w celu rozpropagowania w najdalszych zakatkach miasta. Zwróciliśmy się do pedagogów szkolnych, aby w tym okresie na lekcjach wychowawczych przeprowadzili szereg zajęć na temat szkodliwości spożywania alkoholu i skutkach jego nadużycia.

Informacja o Kampanii jest aktualizowana na stronie www.gorlice.pl a w Regionalnej Telewizji Gorlice leci spot informacyjny o Kampanii.

 

Złoty Stok

 

Gmina Złoty Stok położona jest na stokach Gór Złotych i Bardzkich, jest częścią powiatu Ząbkowickiego i województwa Dolnośląskiego. Zamieszkuje ją około 5.000 mieszkańców. 
Nasz samorząd jako jeden z wielu samorządów również przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne". Cele kampanii, jej program, grupy do których jest kierowany, organizatora kampanii i jej partnerów przedstawiono na posiedzeniu Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2009 r., każdy z radnych otrzymał komplet ulotek i broszur związanych z akcją, omówiono realizacje kampanii. Informacja o kampanii została umieszczona w informatorze Rady Miejskiej, wzmianka o kampanii ukazała się również w powiatowej gazecie" Echo Tygodnia". 
Założenia kampanii, omówiono na posiedzeniu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Punkcie Konsultacyjnym Komisji dostępne są ankiety, ulotki, plakaty. O kampanii poinformowano lekarzy rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, instruktorów kursu prawa jazdy( wszystkie te instytucje zostały zapoznane z kampanią i otrzymały komplet materiałów).
Od września kampania zostanie zorganizowana na terenie szkół.

 

Przemków

Dnia 16.sierpinia 2009r w ramach realizacji kolejnych przedsięwzięć związanych kampanią „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie wraz z Domem Wczasów Dziecięcych i Stowarzyszeniem Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra wzorem z ubiegłego roku na terenie boiska sportowo- rekreacyjnego DWDZ zorganizowała II Piknik Rodzinny pt. „Znajdź czas dla swojego dziecka". Inicjatorem tej imprezy od dwóch lat jest Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Lidia Kulczyc.

MGKPA od pięciu lat współpracuje z Domem Wczasów Dziecięcych gdzie jest realizowany projekt „ Turnusy profilaktyczne dla dzieci z gminy Przemków". Program turnusów zakłada realizację celów związanych z edukacja przyrodniczą, aktywnym wypoczynkiem, zdrowym stylem życia i profilaktyką uzależnień. autorstwa Dyrektora DWDZ Pani Moniki Urbaniak- Zagrzebskiej.

Biorąc pod uwagę aspekt założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jego długofalowe działanie skierowane jest przede wszystkim do rodzin. Wpływ rodziny na życie każdego człowieka jest nieoceniony, stąd też potrzebny jest kontakt ze swoim dzieckiem, aby móc go wspierać w jego procesie rozwoju, a także zapobiegać współczesnym zagrożeniom uzależnień od różnych środków. Rodzic jest nauczycielem, ale i także wzorem do naśladowania dla swoich dzieci.

Organizując taką imprezę jak piknik rodzinny także z elementami edukacji poprzez rozdawanie ulotek i broszur proponowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestnikom min. zaradnik rodzica - podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi, alkohol, a zdrowie, rodzina z problemem alkoholowym, czy twoje picie jest bezpieczne. skłoni rodzica do refleksji na temat swojego zachowania w zdrowym stylu życia.

Tegoroczny Piknik Rodzinny. „Znajdź czas dla swojego dziecka wraz ze swoimi rodzinami swoją obecnością zaszczycili Starosta Powiatu polkowickiego Pan Mark Tramś, Burmistrza Przemkowa Pan Stanisław Pępkowski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Kasprzak, Prezes Sp. z o.o. PWKiC, Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra Pan Tomasz Kuncik, W-ce MGUKS MMA Gladiatora Marek Kulczyc, Terapeuta Punktu Konsultacyjnego Pan Michał Cimek Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Pani Maria Dalecka, Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki, Dyrektor Zespołu Szkół Pan Dariusz Dźwigaj, Pielęgniarki Rodzinne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Panie Beata Śliwa i Janina Kofla, Inspektor OC i P. Poż Pani Danuta Skalska, Członek MGKRPA Pani Małgorzata Zawiłowicz.

W pikniku uczestniczyło kilkadziesiąt rodzin, które aktywnie brały udział we wspólnych zabawach. W ramach imprezy odbyły się: konkurs plastyczny pt. „ Jak chciałbym spędzić czas ze swoją rodziną", zabawy integracyjne, występ zespołu tanecznego przemkowskiego ośrodka kultury „ Cykady," gry i zabawy z instruktorami wioski indiańskiej WOKINI, prezentacja psa przewodnika i przejażdżka radiowozem Posterunku Policji w Przemkowie, pokazy strażackie przemkowskiej OSP i pokaz młodzieżowej drużyny strażackiej, pomiar ciśnienia tętniczego i pomiar cukru we krwi przez pielęgniarki rodzinne, wspólne pieczenie kiełbasek, rozdanie dyplomów za udział w konkursie plastycznym. każdej uczestniczącej rodziny w pikniku.

Partnerami imprezy byli: Urząd Miejski, Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra, MGUKS Gladiator MMA ,Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Telewizja „Master" Głogów, NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Wioska Indiańska WOKINI, Przemkowski Ośrodek Kultury, Miejskie Zakłady Gospodarki Komunalnej.

W ocenie organizatorów impreza była udaną inicjatywą, która w założeniach profilaktyki uniwersalnej buduje także integrację społeczną, oraz większą akceptację przedsięwzięć kampanii dla ogółu społeczności w naszej gminie.

Kolejnym przedsięwzięciem kampanii będzie ogłoszenie w miesiącu wrześniu we wszystkich szkołach w gminie Przemków konkursu plastycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł" ogłodzenie wyników przewiduje się w miesiącu październiku 2009r.

Dnia 17.08.2009r w Telewizji Lokalnej Master Głogów ukazała się już informacja na temat przebiegu pikniku rodzinnego „ Znajdź czas dla swojego dziecka", również ukaże się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemkowie i prasie lokalnej Wiadomościach Przemkowskich w miesiącu wrześniu.

Więcej informacji na temat kampanii uzyskać można u Ambasadora Kampanii Lidii Kulczyc, Tel. 076/ 8319140 , 076/8319200

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Konstantynów Łódzki

 

W dniu 25.05.2009 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim spotkanie dotyczące ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". 
Organizatorem debaty i koordynatorem kampanii na terenie gminy Konstantynów Łódzki jest Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. 
Wśród uczestników debaty był Burmistrz Henryk Brzyszcz, jego zastępca Krzysztof Pipiński, Sekretarz Miasta Andrzej Błaszczyk oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. 
Radę Miejską reprezentował jej przewodniczący Andrzej Owczarek, oraz Robert Jakubowski przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM., Małgorzata Rusek- przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury RM, Tadeusz Piątkowski- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz inni radni. 
W debacie wzięli też udział przedstawiciele Komendy Policji, Straży Miejskiej, Samodzielnego Publicznego ZOZ-u i Niepublicznego ZOZ-u Zgoda.
Szkołę Podstawową nr 1, nr 2, nr 5, Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 4 reprezentowali dyrektorzy placówek.
Spotkanie poprowadziła pani Ewa Czerwińska - dyrektor KCPR, ambasador kampanii w gminie Konstantynów Łódzki oraz pani Lucyna Mielczarek - specjalista psychologii klinicznej. Zostały zaprezentowane spoty telewizyjne i radiowe oraz przedstawiona prezentacja. 
Następnie uczestnicy zadawali pytania. Omówiono możliwości działań gminy w ramach kampanii. Przekazano materiały edukacyjne przedstawicielom instytucji w celu rozpowszechnienia ich wśród adresatów kampanii i wykorzystania do podejmowanych przez nich działań.
Materiały informacyjne są dostępne dla zainteresowanych w w/w placówkach oraz w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Gorlice

W ramach działań kampanijnych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach udostępniła dla Regionalnej Telewizji Gorlice spot kampanijny, który odtwarzany jest codziennie po programie informacyjnym (do października). Równocześnie na stronie Urzędu Miasta Gorlice uaktualniane informację o kampanii - prezentowane są spoty kampanijne oraz informacje wraz z adresem strony www.wyhamujwporę.pl, gdzie zawarte są wszystkie informacje istotne dla działań kampanijnych.

Nowy Sącz

O wydarzeniach jakie w związku z kampanią edukacyjną odbyły się w gminie Nowy Sącz można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta:
http://www.nowysacz.pl/index.php?p=3&p2=47&p3=56&main=reader&wid=3580 

Zgorzelec

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

Jak co roku w Zgorzelcu ósmy miesiąc rozpoczyna się szczególnie - jest miesiącem trzeźwości, a prowadzone działania profilaktyczne wpisują się w kampanię „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"
Wakacyjny sierpień obfituje w rocznice ważnych wydarzeń w historii Polski- to miesiąc Ojczyzny - i prawdopodobnie również dlatego Kościół właśnie teraz położył szczególny nacisk na trzeźwość. Stowarzyszenie Klub Trzeźwych Przyjaciół działające przy Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu w dniu 1.08.2009 r. zorganizowało z tej okazji festyn rekreacyjno sportowy. Do rywalizacji sportowej zaproszono grupę trzeźwościową Alkanti z sąsiedniego Miasta Görlitz. Otwarcia festynu dokonał w imieniu Burmistrza Miasta Pan Andrzej Pałys Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec, który jest koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rywalizację sportową poprzedziła modlitwa, którą poprowadził proboszcz parafii św. Jozefa Robotnika ksiądz Kazimierz Pietkun.. 
Dla kilku osób było to pierwsze takie spędzanie wolnego czasu bez alkoholu. 
O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Bonifacego ,uroczystą mszą świętą odprawioną przez dziekana Macieja Wesołowskiego, uczczono rocznicę Powstania Warszawskiego, a o godz.. 20.00 w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Apostolstwo Trzeźwości im. M.M Kolbe zorganizowało kolejną edycję programu „Żyjemy i rozwijamy się w trzeźwej rodzinie" .

Aby obejrzeć galerie kliknij w obrazek

(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Zamość

Koordynatorem kampanii w Hetmańskim Grodzie jest Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta . 

Informacja promująca cele kampanii oraz jej stronę internetową została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o. i stronach zamojskich organizacji pozarządowych.
Spoty radiowe i telewizyjne zostały przekazane lokalnym mediom z prośbą o aktywny udział w projekcie i ich emisję. 
Do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dostarczono materiały edukacyjne, w tym scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Skierowano także pisemną prośbę o wypromowanie wśród uczniów strony internetowej www.niebotak.pl. Taką prośbę skierowano do zamojskich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Materiały edukacyjne trafiły także do placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz instytucji zainteresowanych i zaangażowanych w realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Plakaty kampanijne wywieszono w miejscach użyteczności publicznej oraz w kilku turach na słupach ogłoszeniowych.
W miesiącu czerwcu zorganizowano pierwszą edycję szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Młodzi bez alkoholu". 
W drugiej połowie czerwca wolontariusze ze Związku Harcerstwa Polskiego roznieśli materiały informacyjno - edukacyjne do zamojskich punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym plakat - Sprawdzam ile masz lat.
Kolejne działania są w trakcie przygotowań. 

 

Olkusz

 

Gmina Olkusz (woj. małopolskie) przystąpiła do realizacji kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" od pierwszych dni jej ogłoszenia. Materiały edukacyjne zostały rozdysponowane pomiędzy instytucje zainteresowane i zaangażowane w realizację zadań kampanii, m.in. do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz szkół. 
W Gminie Olkusz w terminie od 11.05.2009 r. do 04.06.2009 r. odbyła się X - edycja Wielkiego Konkursu Profilaktycznego. Tegoroczny konkurs został połączony z działaniami profilaktycznymi skierowanymi do dzieci i młodzieży pod hasłem „Nie piję! Nie ćpam! Bo tak!", jak również z ogólnopolską kampanią edukacyjną „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" adresowaną do osób dorosłych. Do konkursu przystąpiło 17 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.
Zadaniem szkół biorących udział w konkursie było włączenie się do części kampanii w zakresie przewidzianym przede wszystkim dla ludzi młodych. Jednak każda placówka organizowała spotkania z rodzicami i radą pedagogiczną z wykorzystaniem dostarczonych przez Gminę materiałów z ogólnopolskiej kampanii.
Sposób realizacji hasła przez poszczególne szkoły był dowolny i zależał od wizji osób podejmujących tematykę konkursu w danej placówce.

Przykładowo uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie wykonali plakaty o tematyce profilaktycznej, projekty plakietek, breloków. W szkole zorganizowano spotkanie z rodzicami, gdzie wręczano nie tylko materiały dostarczone przez organizatorów Konkursu, ale także samodzielnie zaprojektowane przez uczniów ulotki „Mamo, tato - ryzykujesz". Przedstawiono również przygotowany przez uczniów spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej pt.: „Jestem bezpieczny - w domu, w szkole, na ulicy".
Natomiast w Gimnazjum nr 4 w Olkuszu odbył się konkurs na pracę plastyczną oraz konkurs literacki poświęcone profilaktyce uzależnień a także konkurs na prezentację multimedialną. Zorganizowano warsztaty dla rodziców klas pierwszych nt.: „Komunikacja tworząca więzi" a w Dniu Otwartym dla rodziców rozdano ulotki profilaktyczne. Pedagog szkolny przeprowadził szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat zagrożeń spowodowanych alkoholem.

Z interesujących sposobów realizacji zadania, przez szkoły w Gminie Olkusz, warto wymienić:
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjno - profilaktycznych pn.: „Dlaczego tak łatwo stać się niewolnikiem używek". 
 • Przeprowadzenie przez pielęgniarki szkolne prelekcji „Zgubny wpływ używek na organizm człowieka na każdym etapie rozwoju". 
 • Spotkania profilaktyczne z psychologiem terapeutą uzależnień. 
 • Zorganizowanie happeningu pod hasłem „Lepsze bieganie niż picie i ćpanie! Bo tak!"
 • Ogłoszenie konkursów wewnątrzszkolnych „Nie piję! Nie ćpam! Bo mam swoje zainteresowania!" „Nie piję! Nie ćpam! Bo wybieram sport i muzykę!", „Nie piję! Nie ćpam! Bo tańczę!" ,„Nie piję! Nie ćpam! Bo czytam!"
 • Zorganizowanie festynu osiedlowego przez uczniów dla rodziców i mieszkańców.
 • Opracowanie broszur pod hasłem: „Powinności rodziców wobec dziecka", „Mamo, Tato nie pij!.
 • Akademię połączoną z przedstawieniem teatralnym przygotowanym przez uczniów „Mały Książę w świecie nałogów".
 • Przypomnienie w trakcie zajęć z uczniami szkół gimnazjalnych przesłanek kampanii „Ciąża bez alkoholu".

Wszystkie szkoły zaprojektowały ulotkę skierowana do rodziców na temat szkodliwości picia alkoholu i sposobów radzenia sobie w problemowych sytuacjach.

Plakaty wiszą w miejskich instytucjach od początku trwania kampanii. Wzbudzają zainteresowanie dorosłych i młodzieży. Padają pytania. 
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" to dobrze przemyślana i trafiająca do społeczności kampania, tak pod względem opracowania tematu jak i grafiki.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Toruń

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu organizują 21 i 23 lipca 2009 r. szkolenie edukacyjno - profilaktyczne dla toruńskich sprzedawców napojów alkoholowych.

Szkolenie jest częścią działań podejmowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT w ramach ogólnopolskiej kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne".

W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe akty prawne regulujące obrót napojami alkoholowymi, a także wpływ alkoholu na organizm  człowieka. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie w sytuacji nacisku ze strony osoby nieletniej lub nietrzeźwej, próbującej kupić alkohol.

W szkoleniu, które odbędzie się w siedzibie toruńskiej Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, weźmie udział 50 osób, które mają na co dzień kontakt z nieletnimi lub nietrzeźwymi klientami.

 

Lublin

W dniu 9 czerwca 2009 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbył się happening profilaktyczny, który był kolejnym wydarzeniem lokalnym, wpisanym w realizację Ogólnopolskiej Kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne". Happening, zorganizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Czterogodzinna impreza skierowana była do mieszkańcu naszego miasta i zgromadziła ok. 3 tysięcy osób.

Celem happeningu było przekazanie mieszkańcom miasta informacji i materiałów dotyczących ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", jak również zachęcenie uczestników do przyjrzenia się własnemu stylowi spożywania alkoholu. Podczas imprezy harcerze rozdawali uczestnikom ulotki i broszury informujące o kampanii oraz materiały promocyjne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych. Uczestnicy otrzymali do wypełnienia test AUDIT oraz jednorazowy alkotest, a chętni mogli przekonać się jak wygląda świat po użyciu alkoholu przez nałożenie alkogogli. 
W czasie trwania happeningu profilaktycznego mieszkańcy mogli ponadto zapoznać się z ofertą instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień, jak również uzyskać profesjonalne porady i informacje o miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ryzykownie pijących. 
Happening uświetnili występami na scenie: Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych z Lublina, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej, orkiestra szkolna Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, uczniowie SP nr 30 w Lublinie oraz soliści Teatru Muzycznego w Lublinie. Imprezę prowadził, jeden z najpopularniejszych podróżników Pan Wojciech Cejrowski, który pomiędzy występami artystów snuł opowieści o swoich niezliczonych podróżach i poznawanymi podczas nich kulturach picia alkoholu wśród narodów rożnych kontynentów. Publiczność była zachwycona zarówno występami artystów, jak i ciekawymi opowieściami o podróżach i kulturze spożywania alkoholu. 
Liczba uczestników happeningu, ich zainteresowanie i pozytywne opinie nt. potrzeby działań profilaktycznych w takiej formie świadczą o tym, że zakładany cel został osiągnięty.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Lublin

W dniu 27 maja 2009 r. w Lublinie odbyła się lokalna konferencja „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", inaugurująca na terenie miasta ogólnopolską kampanię pod tym samym tytułem. Konferencję zorganizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

W Konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Wśród uczestników znaleźli się: przedstawiciele sądów, lekarze i terapeuci, pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy lubelskich szkół, policjanci, wojsko i straż graniczna, księża lubelskich parafii i przedstawiciele Kurii Metropolitarnej, przedstawiciele Instytutu Akcji Katolickiej, organizacji pozarządowych, środowisk trzeźwościowych współpracujących z Wydziałem, pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz administracji rządowej.

Celem konferencji, oprócz budowania społecznego poparcia dla prowadzenia polityki lokalnej wobec problemów alkoholowych, było dostarczenie wiedzy o alkoholu oraz o jego wpływie na organizm człowieka a także zmiana świadomości na temat działania tej substancji. Podczas konferencji wystąpili: Pani dr Hanna Lewandowska - Stanek z Regionalnego Ośrodka Toksykologii w Lublinie z prezentacją pt. „Zatrucie alkoholami w doświadczeniach Regionalnego Ośrodka Toksykologii Klinicznej", Pani podkom. Marlena Dudkowska - Kot reprezentująca Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z wystąpieniem pt. „ Alkohol a ocena bezpieczeństwa na drogach", zaś w imieniu Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych wystąpił Pan dr med. Mirosław Misztal z prezentacją „Zagrożenia patologią w praktyce lekarza rodzinnego". Ponadto podczas konferencji głos zabrali: Pani Jolanta Wąsowska ze Stowarzyszenia Kontakt, realizującego programy edukacyjne dla kierowców, z prelekcją „Alkohol i kierowcy" i Pan Marcin Jarecki z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie prezentujący pracę Centrum w wystąpieniu pt. „ Zjawisko alkoholizmu w praktyce działań Centrum Interwencji Kryzysowej".

Cele i założenia kampanii oraz spoty telewizyjne i radiowe uczestnikom konferencji przedstawiła edukator kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" Pani Magdalena Pietruszka.

Podczas konferencji ambasador kampanii na terenie miasta Pani Katarzyna Raczyńska zaprezentowała również dotychczasowe działania podejmowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a na zakończenie Konferencji przedstawiła plan lokalnych działań gminy Lublin w kampanii, który obejmie między innymi: happening profilaktyczny, szkolenia lekarzy i pielęgniarek środowiskowych, kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych a także organizacja imprezy bezalkoholowej organizowanej jako przykład dobrych praktyk.

W trakcie konferencji, podczas półgodzinnej przerwy kawowej zorganizowano konferencję prasową dla lokalnych mediów. Wzmianka o konferencji zaprezentowana została także w lokalnej telewizji oraz kilku stacjach radiowych. Całość uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego, Pani Krystyny Szydłowskiej. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne oraz broszurę pt. „Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lublinie w ciągu 3 ostatnich lat", którego tekst również przesyłamy. 
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza frekwencja oraz różnorodność uczestniczących w niej przedstawicieli grup zawodowych i organizacji działających w środowisku lokalnym. 
Pierwszy krok w budowaniu lokalnego poparcia na rzecz ogólnopolskiej kampanii a zarazem zmiany świadomości o alkoholu, mamy już za sobą. Przed nami kolejne przedsięwzięcia.

Przeczytaj ulotkę gminnej komisji

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Przemków

Dnia 17 czerwca 2009 roku w Przemkowskim Ośrodku Kultury Urząd Miejski wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie w ramach zapoczątkowania promocji ogólnopolskiej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne zorganizował lokalną debatę. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli przemkowskich władz, instytucji, szkół, organizacji pozarządowych, Sądu Rejonowego w Głogowie, GKRPA w Przemkowie. Debatę otworzył burmistrz Przemkowa Stanisław Pępkowski, który w swym wystąpieniu podkreślił celowość i przydatność tej kampanii. Na debacie obecni byli Lidia Kulczyc - przewodnicząca GKRPA Ambasador Kampanii, Elżbieta Kasprzak - kierownik OPS wraz z pracownikami Moniką Komarnicką i Danutą Cieślak, Dorota Sołoducha - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Danuta Matwiejów - inspektor d/s ewidencji ludności, Danuta Skalska - ispektor OC i P.Poż., kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Głogowie Anna Kaczmarek i Renata Rudy, radna Gminy Przemków Maria Kasterka, NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego reprezentowały pielęgniarki Janina Kofla i Grażyna Kurylak, organizacje pozarządowe reprezentowali Tomasz Kuncik - prezes Stowarzyszenia Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra i Marek Kulczyc - wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Gladiatar. Nie zabrakło też członków GKRPA w osobach: Małgorzaty Zawiłowicz, Mirosławy Kaciuba i Łukasza Rachwalskiego, terapeuta Michał Cimek współpracującący także z Wiadomościami Przemkowskimi, Telewizję „Master" w Głogowie reprezentował red. Robert Biały

Po przemówieniu Pana burmistrza zaczęła się prezentacja multimedialna połączona z ciekawym wykładem, który przybliżył celowość i potrzebę kampanii. Wykład i prezentację prowadziła pani Anna Komorowska - specjalista terapii uzależnień i edukator kampanii z WOTUW w Zielonej Górze. Po prezentacji odbyła się krótka przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, a po niej odbyła się dyskusja i pytania. Moderatorem debaty była Lidia Kulczyc. Zarówno wykład jak i prezentacja były bardzo ciekawe i zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, a każdy z zaproszonych uczestników otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych wraz z plakatami kampanii deklarując się na propagowanie zdobytej wiedzy na temat zagrożenia przekraczania granicy ryzykownego wzoru picia alkoholu.

Kampania w naszej gminie trwać będzie do końca 2009 roku, a jej kolejnym przedsięwzięciem w ostatnim czasie było spotkanie dnia 24 czerwca 2009r z młodzieżą Stowarzyszenia Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra zainicjowane przez moderatora kampanii i terapeutę M. Cimka. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy z młodzieżą, która propaguje zdrowy styl życia przez sport wśród przemkowskiej młodzieży. Podczas tego spotkania przeprowadzono mini wykład na temat zagrożeń używania alkoholu, a także test „Prawdy i mity na temat alkoholu" Projekt realizacji założeń kampanii przewiduje również działania profilaktyczne skierowane do dzieci szkół podstawowych programu pt. „Cukierki, natomiast dla gimnazjalistów proponuje się cykl zajęć szkolnych „Nie piję - bo tak" We wszystkich szkołach gminy Przemków w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce uzależnień pod hasłem „Zachowaj trzeźwy Umysł"i „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się październiku 2009r Podczas trwających wakacji w ramach turnusów profilaktycznych odbywających się corocznie w DWDZ w Przemkowie planuje się zorganizowanie (wzorem ubiegłego roku) zorganizowanie Pikniku Rodzinnego „Znajdź Czas dla Swojego Dziecka", który cieszył się dużym zainteresowaniem. Piknik odbędzie się dnia 16.08.2009r. Będą zorganizowane również szkolenia profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problematyki nietrzeźwości na drogach, oraz testy autodiagnostyczne w obszarze własnego picia dla słuchaczy szkół nauki jazdy prowadzone przez Kierownika Posterunku Policji w Przemkowie. Dla rodziców dzieci młodzieży szkolnej przewiduje się przeprowadzanie cyklicznych wywiadówek edukacyjnych we współpracy z edukatorem kampanii Anną Komorowską, jako długofalowe działania Gminnego Programu Profilaktyki MGKRPA.

Podczas spotkań, imprez lokalnych, warsztatów, mini wykładów ,wywiadówek edukacyjnych, a także spotkań indywidualnych odbywających się w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień w Przemkowie są przekazywane materiały informacyjno - edukacyjne, natomiast plakaty promujące kampanię zostały umieszczone we wszystkich instytucjach i tablicach ogłoszeniowych całego terenu gminy.

O realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć będą przekazywane informacje na łamach miesięcznika Wiadomości Przemkowskich i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także dzięki współpracy z redaktorem Robertem Białym z Telewizji lokalnej „ Master" Głogów będzie można obejrzeć w telewizji.

Więcej informacji na temat kampanii uzyskać można u Ambasadora Kampanii Lidii Kulczyc, Tel. 076/ 8319140 , 076/8319200

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Praszka

 

Od pierwszych dni lipca uczestnicy zajęć świetlicowych prowadzonych w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce razem ze swoimi opiekunami, wolontariuszami oraz członkami Stowarzyszenia „NEPSIS" przeprowadzili akcję informacyjną na temat kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne". W wielu punktach miasta pojawiły się plakaty i informacje o kampanii a przed świetlicą uruchomiono mobilny punkt informacyjny. W tym punkcie informowano przechodniów o celach kampanii oraz zapraszano na spotkanie które zostanie zorganizowane w dniu 10 lipca przed Świetlicą oraz w Muzeum. Całą akcję happeningową rozpoczęto punktualnie o godzinie 1100 przed Świetlicą, która mieści się na Placu Grunwaldzkim - samo centrum Praszki. Początkowo mieszkańcy niechętnie się zatrzymywali gdyż myśleli, że jest to kolejna akcja polegająca na publicznej zbiórce pieniędzy. Jednak po zobaczeniu na czym to wszystko polega zatrzymywali się, brali ulotki oraz uczestniczyli w zabawie z „Alkogoglami"
Członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariuszami zachęcali przechodniów oraz kierowców parkujących pojazdy w Rynku do zakładania okularów (Alkogogli), które symulują koordynację ruchową po spożyciu alkoholu. Każda z osób, która założyła okulary proszona była o przejście po narysowanej na chodniku linii prostej, Jak się okazało nikt nie potrafił wykonać zadania idealnie, a osoby przechodzące test mówiły, że robi to wrażenie i nie spodziewali się takiego zachowania. 
Wniosek z przeprowadzonego testu był jeden: Po spożyciu alkoholu nie należy siadać za kierownicą pojazdu , gdyż nasza orientacja psychoruchowa ulega zachwianiu, a nasze ruchy są nieskoordynowane. 
W tym samym dniu ale kilka godzin później przeprowadzono w Sali Muzeum w Praszce odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szkół Nauki Jazdy oraz wszyscy inni, którzy przybyli do Muzeum na godzinę 1400. Wszyscy uczestnicy otrzymali do wypełnienia test „Prawdy i Mity na temat alkoholu" a następnie mogli porównać swoje odpowiedzi z podanymi prawidłowymi odpowiedziami. Następnie uczono uczestników spotkania jak wyliczamy porcje standardowe zawarte w poszczególnych napojach alkoholowych oraz przekazano informacje na temat szkód jakie powoduje alkohol w naszym organizmie. Został też wypełniony test z ulotki „sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" po zakończeniu, którego uczestnicy mogli się mogli się dowiedzieć na podstawie ilości zgromadzonych punktów czy alkohol spożywają bezpiecznie.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Kraśnik

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, który jest realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Kraśnik przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". 
Do zagadnienia podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem, uruchamiając wszystkie dostępne nam środki działania. W całości zgadzając się i popierając ideę tego przedsięwzięcia i mając na uwadze jego wagę oddziaływania na społeczne zachowania postawy i zwrócenie szczególnej uwagi na rzecz ogromnie istotną, dotyczącą problemowych obszarów naszego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie w sposób bardzo aktywny i zarazem możliwie szeroki staliśmy się promotorem tej akcji.

W ramach realizacji kampanii przeprowadzono wiele działań wśród, których należy wymienić:
- do szkół podstawowych i gimnazjalnych przekazane zostały materiały edukacyjne i plakaty wraz z informacją dla nauczycieli, aby promować wśród uczniów stronę internetową kampanii;
-plakaty wywieszone zostały w miejscach publicznych takich jak: szpitale, przychodnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne, Stowarzyszenia Abstynenta;
-informacja promująca strony internetowe umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik;
-część materiałów przekazana została do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie na podkomisjach motywacji do leczenia przekazywane są osobom uzależnionym i współuzależnionym;
-12 czerwca br. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się otwarta impreza z okazji Dnia Dziecka , gdzie przekazywano informacje o kampanii i rozdano ulotki i broszury. Zorganizowano również konkurs antyalkoholowy;
-15 czerwca br. w centrum Kultury i Promocji odbyła się konferencja dla osób ubiegających się o prawo jazdy, kierowców zawodowych i kierowców komunikacji publicznej i prywatnej, gdzie oprócz materiałów kampanijnych przekazana została ulotka opracowana w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-informacja o działaniach w ramach kampanii oraz stronach internetowych umieszczona będzie w gazecie lokalnej miasta Kraśnik.

Szczegółowych informacji o kampanii udziela Małgorzata Iwan, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, realizująca Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Kraśnik oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii pod nr telefonu 081 825 41 35.
Z informacji do nas docierających przeprowadzona przez nas kampania spotkała się z wielkim zainteresowaniem i przychylnością mieszkańców naszego miasta. Uważamy, że cele tej kampanii zostały zrealizowanie i wyrażamy pogląd, że takie akcje są bardzo potrzebne i należy je systematycznie powtarzać.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Praszka

 

W dniu 3 czerwca 2009 roku podczas uroczystości obchodów X lecia Klubu Abstynenta w Praszce gdzie gośćmi byli najznamienitsi obywatele Miasta i Gminy Praszka z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Bogusławem Łazikiem oraz Burmistrzem Praszki Jarosławem Tkaczyńskim na czele gościła też Pani Elżbiety Korzec Psychologa - Kierownika Przychodni Uzależnień z Olesna a jednocześnie Edukatora kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", która poinformowała o założeniach kampanii, która jest adresowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych oraz tych którym się wydaje, że pija niewiele. Powiedziała o celu kampanii, którym jest ograniczenie liczby osób pijących szkodliwie. Pani Korzec przekazała też informacje na temat szkód jakie wiążą się ze spożywaniem napojów alkoholowych. Przytoczyła dane statystyczne mówiące o tym, że w Polsce ryzykownie lub szkodliwie pije około 4 mln. Osób przy szacowanym uzależnieniu około 864 tys. Wystąpienie Pani Korzec podobnie było ilustrowane spotami oraz prezentacjami multimedialnymi. W spotkaniu oprócz w/w osób uczestniczyli Radni Miejscy, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych przedstawiciele działających na terenie Miasta i Gminy Związków Zawodowych, Kierownicy i Dyrektorzy Zakładów Pracy oraz przedstawiciele Szkół Nauki Jazdy, do których skierowano specjalne zaproszenie aby i Oni włączyli się do trwającej Kampanii.
Dla wszystkich zaproszonych zostało przygotowane specjalne stoisko z materiałami informacyjnymi kampanii.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Zgorzelec

 

Trzeźwość na każdy dzień - Pod tym hasłem odbył się dnia 30 maja 2009 r. w Zgorzelcu jedenasty, doroczny festyn trzeźwościowy św. Bonifacego.
Parafia św. Bonifacego wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu zaprosiła mieszkańców miasta na wielki festyn pod hasłem „Trzeźwość na każdy dzień". Głównym organizatorem imprezy byli Apostolstwo Trzeźwości im. MM. Kolbe oraz Burmistrz i Rada Miasta Zgorzelec. Festyn od 11 lat na stałe zaistniał w Zgorzeleckim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tegorocznego festynu terapeuci Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zachęcali jego uczestników do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na pytanie - Czy moje picie jest bezpieczne. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjno konsultacyjnym osobom zainteresowanym udzielano porad, rozdawano ulotki i broszury Dla wszystkich przygotowano mnóstwo atrakcji: gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, wielką loterię fantową. Dla łasuchów przygotowano gorące kiełbaski z grilla, bigos, ciasto, napoje i niespodzianki. Wszystko dla pogłębienia więzi rodzinnych i promocji trzeźwego stylu życia. 

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

 

Tarnowskie Góry

W dniu 21 czerwca br. przy parafii św. Apostołów Piotra I Pawła w Tarnowskich Górach w ramach kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" odbył się bezalkoholowy festyn rodzinny. Podczas festynu wszyscy chętni mogli udać się do punktu informacyjnego gdzie mogli wykonać Test AUDIT oraz otrzymać ulotki profilaktyczne. Ponadto w ramach propagowania trzeźwości wśród kierujących wszyscy chętni mogli wykonać test w alko-goglach po którym otrzymywali ulotki adresowane do kierowców oraz otrzymali breloki z hasłem "Prowadzę jestem Trzeźwy". Test w alko-goglach cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Praszka

 

Gmina Praszka jest jedną z 41 gmin z województwa opolskiego, które przystąpiły do kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne". W naszej gminie kampanię zapoczątkowano w dniu 25 maja wielkim happeningiem pod hasłem „Wyhamuj w porę". W tym dniu młodzież z Publicznego Gimnazjum w Praszce oraz członkowie Stowarzyszeń Abstynenckich „Nasza Szansa" oraz „NEPSIS" zorganizowali przemarsz ulicami miasta. Cały przemarsz był zabezpieczany przez Policję oraz Straż Miejska i miał symboliczny charakter - chodziło o „Wyhamowanie w porę". Z głośników samochodów Straży Miejskiej oraz tub nagłaśniających nadawane były komunikaty o trwającej kampanii. Policjanci zatrzymywali samochody a członkowie Stowarzyszeń i uczniowie ze szkoły przebrani w odblaskowe kamizelki wręczali kierowcom ulotki dotyczące kampanii oraz symboliczne breloczki z napisem - „Prowadzę jestem trzeźwy". Przed Urzędem Miasta powitał uczestników happeningu Burmistrz Praszki Jarosław Kaczyński, który objął patronat nad kampania w naszej gminie. W trakcie swojego wystąpienia zachęcał do odwiedzania punktów informacyjnych dotyczących kampanii, które znajdują się w Centrum Profilaktyki - Klub Abstynenta, oraz NZOZ „MEDYK", „ESKULAP" i „CENTRUM" oraz do odwiedzania strony internetowej kampanii. 
Jak poinformował Pełnomocnik Burmistrza a jednocześnie Ambasador Kampanii w Gminie Andrzej Podyma wszystkie materiały dotyczące kampanii wraz z testem do sprawdzenia, czy picie jest bezpieczne można otrzymać w tych miejscach, o których mówił Pan Burmistrz. Jednocześnie zaznaczył, że spoty telewizyjne kampanii możne oglądać w Telewizji Internetowej Powiatu Oleskiego, z którą nawiązano współprace w sprawie kampanii. Informacje na temat kampanii są też publikowane w sieci Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na łamach Kulis Powiatu.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Baboszewo

Czerwiec 2009r w gminie Baboszewo był miesiącem imprez sportowo- kulturalnych . W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ i „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", w gminie realizowany był program słowno-muzyczny pt. „Dopóki Masz Wybór", który przedstawił Piotr Nagiel w Zespole Szkół w Polesiu.
Dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach :

1/ Plastycznym pod hasłem „Przygoda tuż za oknem" w kat klas I-III Szkół Podstawowych i klas IV-VI Szkół Podstawowych.
Pod hasłem „ Moja Pasja - Moja Tarcza w kat. Klas Gimnazjum.
2/ Wiedzy o ruchu drogowym dla klas IV Szkół Podstawowych.
3/ Muzycznym na reportaż z pikniku w kat. klas IV-VI Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
4/ Sportowym -biegi przełajowe , mecz piłki nożnej i tory przeszkód dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
Wszystkie szkoły otrzymały podziękowania za udział w imprezie w formie statuetek.
W czasie pikniku serwowano dla wszystkich uczestników grochówkę, a integracji sprzyjało wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku

W Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbył się festiwal piłki nożnej . Głównym punktem festiwalu był turniej piłki nożnej w dwóch kategoriach /dziewcząt i chłopców/ konkurs wiedzy o sporcie oraz spotkanie ze znanym dziennikarzem sportowym „Rzeczypospolitej „ Stefanem Szczepłkiem.
Po wręczeniu nagród, pamiątkowych medali oraz pucharów za poszczególne miejsca w piłkarskim turnieju wystąpił gość honorowy tego festiwalu Stefan Szczepłek- znany komentator sportowych wydarzeń który opowiedział o kulisach swej pracy oraz swej ogromnej pasji- jaką jest kolekcjonowanie koszulek i gadżetów piłkarskich.

Więcej na stronie www.gminababoszewo.pl w zakładce "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowch".

Koło

W dniu 28.05.2009r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla kuratorów społecznych. Podczas spotkania kuratorzy zawodowi zapoznali uczestników z organizacją i przebiegiem pracy kuratora, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kole omówiła warunki współpracy i formy leczenia przeciwalkoholowego, pracownik MOPiPR przedstawiła ofertę Ośrodka skierowaną do dzieci, młodzieży, rodzin dysfunkcyjnych oraz zaprezentowała Kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Uczestnicy otrzymali pakiety materiałów dotyczących Kampanii.

Dnia 29.05.2009r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole odbył się piknik rodzinny, na który zostali zaproszeni rodzice, uczniowie, mieszkańcy miasta i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Pracownicy Ośrodka Profilaktyki w ramach współpracy z organizatorem imprezy przedstawili formy udzielanej pomocy, a także omówili zagadnienia związane z koordynowaną w mieście Kampanią „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Zgromadzeni goście otrzymali ulotki i materiały na temat Kampanii. Ośrodek Profilaktyki ufundował nagrody w formie gier edukacyjnych dla laureatów konkursu plastycznego „Jak spędzam czas z moją rodziną". Odpowiadając na prośbę pedagoga Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku szkolnym 2009/2010 uczniowie tej szkoły będą mogli uczestniczyć w zajęciach promujących stronę www.niebotak.pl,a także w innych przygotowanych przez Ośrodek Profilaktyki działaniach.

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie promował Kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" podczas największej imprezy plenerowej w mieście Kole - Dni Miasta Koła i Powiatu Kolskiego. Program tegorocznej imprezy obfitował w szereg atrakcji. Wśród propozycji znalazły się miedzy innymi: festyn „Na jarmarku królewskim i zjeździe rycerskim", spektakl pantomimiczny, plenerowa projekcja filmu, mecz Radni - Mundurowi, zawody kajakowe, wystawa koni hodowlanych, pokazy Strong Man, koncerty Urszuli i Norbiego. Pracownicy Ośrodka Profilaktyki podczas dwóch dni trwania imprezy dyżurowali służąc informacją dla osób zainteresowanych działalnością Ośrodka, a także koordynowaną przez Ośrodek Profilaktyki Kampanią. Wolontariusze z Ośrodka w oznakowanych koszulkach rozdawali ulotki dotyczące Kampanii. Na uroczystości obchodów Dni Koła i Powiatu przygotowano baner z hasłem Kampanii i stroną internetową www.wyhamujwpore.pl Baner, z zachowanym logotypem i linią kreacyjną kampanii, został umieszczony na czas trwania imprez obok sceny.

Współpracująca z Ośrodkiem Profilaktyki Straż Miejska przekazała kampanijne ulotki skierowane do kierowców. 

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Tarnowskie Góry

Happening „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

W dniu 22 maja 2009r. przed Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach odbył się happening w ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"
W trakcie happeningu były rozdawane mieszkańcą miasta ulotki, które zawierały informacje na temat skutków i zagrożeń związanych z spożywaniem alkoholu. Ulotki były rozdawane przez młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1, którzy równocześnie zapraszali na konsultacje z specjalistami.
Zostały utworzone dwa punkty informacyjne, przy których informacji udzielali terapeuci z Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ oraz z NOZOZ „Usługi Medyczne Śródmieście".
Młodzież z hasłem na transparencie „Nie piję bo Tak" wchodziła do sklepów sprzedających napoje alkoholowe i rozdawała ulotki adresowane do sprzedawców.
Ponadto wszyscy chętni mogli zrobić sobie test w alkogoglach, żeby sprawdzić do jakich zaburzenia w równowadze prowadzi spożywanie alkoholu. Test w alkogoglach połączony był z rozdawanie ulotek profilaktycznych adresowanych do kierowców. Każdy uczestnik testu otrzymał również pamiątkowy brelok z hasłem „Prowadzę Jestem Trzeźwy".
W happeningu brali również udział przedstawiciele Klubu Abstynentów „Jutrzenka".

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

 

Gorlice

STOWARZYSZENIE GORLICKI KLUB ABSTYNENTA W GORLICACH

W ramach Kampanii „Wyhamuj w Porę" podjęliśmy działania przy współpracy z MKRPA Gorlice.

Nasz Klub Abstynenta „EGIDA" w Gorlicach , którego celem jest propagowanie trzeźwości na terenie miasta i powiatu - umieścił na stronie internetowej klubu Logo Kampanii z jednoczesnym wejściem na stronę Kampanii. - Wszystkie organizowane spotkania i imprezy zaplanowane na ten rok tj. „Dni Trzeźwości Gorlic" , „Otwarte Zawody Strzeleckie" , „Majówkę i Dzień Dziecka" promowaliśmy hasłem „Wyhamuj w Porę" . To Hasło jest dla naszego Klubu w bieżącym roku priorytetem. Cieszy nas fakt , że z pośród 58 członków klubu większość to ludzie młodzi. Takiej sytuacji w klubie jeszcze nie było od 23 lat istnienia klubu. Życzmy sobie więcej takich kampanii o działania , a szczególnie profilaktyki wśród młodzieży.

 

 

Płońsk

27 maja 2009 r. w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie odbyła się lokalna debata pt. „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne".

 

Celem debaty było dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol działa na organizm człowieka i jakie szkody zdrowotne, społeczne i psychologiczne powoduje ryzykowne jego spożywanie. Przedstawiony został również szerszy kontekst zmian społeczno- ekonomicznych, które wpływają na wzrost spożycia alkoholu w Polsce.

Wykład pt. „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne" wygłosił Andrzej Nagiel - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego.

W lokalnej debacie udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Płońsk, przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miejskiej w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaproszeni zostali także, przedstawiciele służby zdrowia, pedagodzy szkolni, media lokalne oraz organizacje pozarządowe.

 

Ambasador kampanii pani Elwira Konopka z płońskiego Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przedstawiła narzędzia kampani (ulotki, publikaje, spot)i poinformowała o działaniach, jakie będą prowadzone w ramach kampanii „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne". Planowane działania to:

- prowadzenie w szkole zajęć z uczniami "Nie piję - bo tak"

- prowadzenie spotkań z rodzicami

- transmitowanie przez telewizję kablową informacji o trwającej w naszym mieście kampanii edukacyjno-profilaktycznej

- trasmitowanie w telewizji kablowej lokalnej debaty "Sprawdź, czy twoje picie bezpieczne"

- zorganizowanie wraz z Komendą Powiatową Policji akcji "Kierowca i alkohol"

- prowadzenie kontoli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przekazywanie ulotki "Czy wiesz komu sprzedajesz alkohol"

- przekazanie ulotek, plakatów i publikacji do poradni rodzinnych, poradni leczenia uzależnień

- zachęcanie mieszkańców naszego miasta do oceny własnego modelu picia - testy, informacje w mediach lokalnych itp.

- promowanie strony dla młodzieży www.niebotak , plakatów, przekazanie tej informacji do mediów lokalnych, szkół.

 

 

Tarnowskie Góry

W ramach prowadzonej na terenie miasta Tarnowskie Góry kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" w ramach projektu adresowanego do młodzieży pod hasłem „Nie piję - bo tak!" w tarnogórskich szkołach podstawowych w klasach IV do VI w okresie od maja do czerwca br. realizowany jest program profilaktyczny pn.: „Ale Czad" dot. profilaktyki alkoholowej i nikotynowej. Podczas realizacji programu poruszane są przyczyny związane z sięganiem przez młodzież po alkohol tj. Fakty i mity o alkoholu oraz powody dla których uczestnicy programu podjęli decyzję o niepiciu alkoholu.

Narzędziem wykorzystywanym przy prowadzeniu programu są ulotki „Nie piję - bo tak" oraz test „Prawdy i mity na temat Alkoholu"

 

Kije

W dniu 24 maja 2009 roku z okazji Dnia Matki i Dziecka w gminie Kije zorganizowano festyn rodzinny. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją profilaktyczną w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", na którą udało się zaprosić przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Udział w spotkaniu wzięli rodzice, zaproszeni goście, jak również Wójt Gminy Kije - Krzysztof Słonina, Sekretarz - Anna Janas i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedstawiciele Policji przeprowadzili wykład na temat profilaktyki zagrożeń w rodzinie. Po spotkaniu rozdano materiały edukacyjne dla rodziców nauczycieli i młodzieży przygotowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po ciekawym wykładzie wszyscy obecni „mali i duzi" zostali zaproszeni na występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu gminy Kije, gry konkursy i zabawy z nagrodami. Posterunek Policji w Kijach otrzymał informatory dla kierowców, które przekazuje osobom przejeżdżającym przez teren gminy w ramach organizowanych akcji.
Informacja o kampanii ukazała się również w lokalnej prasie i na stronie internetowej gminy Kije.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Debata profilaktyczno-edukacyjna w Starogardzie Gdańskim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień to główni organizatorzy lokalnej debaty p.n. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne', która odbyła się dnia 29 maja 2009 r. w godz. 10.00 - 13.30 w auli Pomorskiej Wyższej Szkoły Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 112/114.
Debata jest częścią ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod tym samym tytułem, zorganizowanej z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasze miasto, jako jedno z 1400 samorządów przystąpiło do udziału w tym przedsięwzięciu.
Program debaty:
1. 9.30 - 10.00 - rejestracja uczestników
2. 10.00 - rozpoczęcie konferencji
3. 10.15 - 11.45 - wykład i prezentacja multimedialna „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" - Pani Danuta Krzemińska- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, edukator PARPA
4. 11.45 - 12.00 - przerwa kawowa
5. 12.00 - 12.30 - przedstawienie oferty SP ZOZ przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. z uwzględnieniem oferty pomocy dla osób ryzykownie i szkodliwie pijących - kierownik Przychodni - Pani Maria Berezowska-Makowska
6. 12.30 - 13.00 - wystąpienie i prezentacja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd. na temat problematyki nietrzeźwych kierowców, wypadków i zagrożeń
7. 13.00 - 13.30 - panel dyskusyjny
8. 13.30 - zakończenie debaty

Wykład pt. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne wygłosiła Pani Danuta Krzemińska - psycholog , certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, edukator przeszkolony przez PARPA na potrzeby kampanii.
Swoje wystąpienia przedstawili również: kierownik SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. - Pani Maria Berezowska-Makowska, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.
Spotkaniu patronował Prezydent Miasta Edmund Stachowicz.
W debacie wzięli udział przedstawiciele 69 placówek, instytucji i stowarzyszeń, którym z uwagi na działalność statutową tematyka kampanii jest szczególnie bliska.
Organizatorom debaty zależało na obecności tej tematyki w mediach, dlatego na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji kablowej.
Co jeszcze przewidujemy w ramach kampanii do końca 2009 roku.
Jesienią b.r. Zaproponować chcemy lekarzom i pielęgniarkom udział w szkoleniu w zakresie „Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej". Szkolenia te prowadzone będą według programu zaakceptowanego przez PARPA, Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Specjalne materiały profilaktyczne skierowane do młodzieży trafią we wrześniu do starogardzkich szkół.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Zielona Góra

 

Miasto Zielona Góra włączyło się do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne".
Inaugurując lokalne przedsięwzięcia w ramach kompanii w dniu 1 czerwca br. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezydenta Miasta Zielona Góra zorganizowała konferencję pod tym samym tytułem.
Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Zielona Góra.
W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. Zaproszono m. in. władze miasta, przedstawicieli środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarki,) kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Zielonogórskiego, studentów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, terapeutów poradni odwykowych, pracowników socjalnych, kuratorów sadowych.
Gościem honorowym konferencji był dr n. med. Bohdan Woronowicz, który zaprezentował następujące wykłady: „Picie alkoholu a zdrowy rozsądek" oraz „Dlaczego alkoholizm jest chorobą oraz powody picia alkoholu i czynniki wpływające na rozwój uzależnienia". 
Prezentacji założeń kampanii wraz z komentarzem i refleksją dokonała Renata Teodorczyk-Glinka - psycholog, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 
W konferencji uczestniczyli także:
· Izabela Sumińska - specjalista psychologii klinicznej i terapii uzależnień, zaprezentowała wykład pt „ Alibi, którego szukają ludzie, by usprawiedliwić swoje picie",
· Magdalena Kraszewska - naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, zaprezentowała wykład pt „Świadczenia finansowane przez NFZ na rzecz osób uzależnionych 
w województwie lubuskim",
· Teresa Kiełczyńska - lekarz internista -neurolog, terapeuta uzależnień, zaprezentowała wykład pt „Refleksje i doświadczenia w pracy lekarza i terapeuty uzależnień z osobami uzależnionymi i ich rodzinami"
Z informacji zwrotnych od uczestników konferencji wynika, iż wykłady były bardzo interesujące i w ciekawy sposób przedstawione. Treści poruszane podczas konferencji były ważne z punktu widzenia zawodowego, oraz osobistego. Planujemy nawiązanie współpracy ze środowiskiem medycznym ( lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowe) oraz przeprowadzenie szkoleń nt podejmowania krótkich interwencji wobec osób pijących ryzykownie i szkodliwie.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Tychy

W ramach ogólnopolskiej Kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował akcje informacyjną nt. Kampanii. W jej ramach rozdano ulotki i plakaty do następujących miejsc:
- świetlice wsparcia dziennego (ulotki zostały rozdane dzieciom i rodzicom)
- Straż Miejska
- Komenda Miejska Policji
- Wydział Komunikacji
- Szkoły podstawowe i gimnazja
- Ośrodek Usług opiekuńczo - wychowawczych
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- Stowarzyszenie Trzeźwość Życie
- Stowarzyszenie Abstynenckie BOSMAN
- Izba Wytrzeźwień
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W czerwcu br. Izba Wytrzeźwień w Tychach wraz z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował konkurs literacki dla młodzieży szkół średnich pod nazwą „Czy mi nie zaszkodzi, gdy tylko spróbuję?"
Ogłoszono także konkursy zaproponowane przez PARPA.
10 czerwca br. odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, które prowadziła osoba przeszkolona przez PARPA.

W najbliższym czasie materiały otrzymają również przychodnie lekarskie w ramach szkolenia dla służby zdrowia, które planujemy zorganizować na jesień.

Bielice

 

W okresie od 08.04.2009 r. do 30.04.2009r. na lekcjach wychowawczych i na zajęciach świetlicowych w Zespole Szkół Publicznych wychowawczy klas oraz opiekunowie świetlicy szkolnej informują swoich uczniów o przystąpieniu Gminy do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej" Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne". 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach zakupiła dla Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach filmowy pakiet edukacyjny " Lekcje przestrogi". Jest to seria pięciu filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży. Każde z nich to w większości oparta na faktach fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkotyków, alkoholizmu przemocy, sekt lub uzależnienia od multimediów. Filmy powstały na kanwie scenariusza spektakli, które grupa teatralna Roberta Turleja wystawiała w setkach szkół na terenie całej Polski. Ich autor przygotowywał scenariusz, będący podstawą filmów "Lekcje przestrogi" po konsultacjach z psychologami, lekarzami, osobami zajmującymi się problemami poruszanymi w spektaklach, pierwowzorami bohaterów, a nawet policjantami. Końcowy efekt podlegał ich akceptacji. Filmy te mają dobre recenzje wychowawców i skutecznie trafiają do naszych uczniów.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek 

Gorlice

 

W ramach działań kampanijnych wysłana została informacja do szkół miejskich na temat konkursu plastycznego o tematyce kampanii pn." Nie piję bo tak". Na stronie Miasta Gorlice umieszczony został osobny link , który będzie aktualizowany do końca kampanii. Materiały otrzymane w ramach pakietu bezpłatnego ( ulotki i publikacje przekazane zostały do szkół oraz do Komendy Powiatowej Policji w celu rozpropagowania. W ramach organizowanego happeningu w dniu 29.05.2009 r włączone zostały elementy związane z kampanią. Min. zakupiliśmy alkogogle, które zniekształcają pole widzenia. Okulary wykorzystane zostały przy stoisku informacyjnych Sanepidu i PCK, gdzie każdy uczestnik happeningu miał możliwość sprawdzenia jak zmienia się pole widzenia osoby, która jest pod wpływem alkoholu. Ustawione zostały pachołki pomiędzy którymi trzeba było przejść tak aby ich nie strącić. Młodzież rozdawała ulotki kampanijne oraz wykonane własnoręcznie. Dodatkowo przeprowadzona została sonda uliczna przez młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6.Sonda objęła ok. 100 osób i dotyczyła sprzedaży alkoholu nieletnim. - Czy byliście świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. 30 % odpowiedziało TAK. 40% tych osób zareagowało w tej sytuacji . Większość osób , które nie były świadkami sprzedaży stwierdziło, że w tej sytuacji by zareagowali . Każda z zapytanych osób dostała lilijkę wykonaną przez młodzież, która miała przypominać dorosłym, że powinni reagować na tego typu sytuacje.


Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy włączył się w kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". 
W ramach kampanii:
 • kupiliśmy pakiety edukacyjne,
 • zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy kubki promocyjne z logo i nazwą kampanii,
 • zamieściliśmy informację na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
 • włączyliśmy się w organizację imprezy Piknik Rodzinny/Bezpieczny Dzień Dziecka, która odbyła się w dniu 6 czerwca 2009r. na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w godzinach 13.30-21.00.
Impreza organizowana była wspólnie przez Urząd Dzielnicy Białołęka, Białołęcki Ośrodek Sportu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Białołęcki Ośrodek Sportu przygotował na imprezę plakat oraz koszulkę z logo kampanii.

W ramach imprezy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował stoisko edukacyjne kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". 
W stoisku można było:

 • wziąć udział w Quizie edukacyjnym na temat wiedzy o wpływie alkoholu na człowieka pod hasłem: „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Na uczestników czekały nagrody m.in. kubki i torby promocyjne,
 • uzyskać od edukatora, informacje na temat kampanii,
 • przymierzyć alkogogle, które imitowały stan nietrzeźwości (edukacja kierowców),
 • otrzymać materiały edukacyjne.

Stoisko Wydziału cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

Koło

W dniu 01.06.2009r Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole wraz z Wydziałem Społecznym Urzędu Miasta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole organizował obchody Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Kole. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z kolskich przedszkoli w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Główna atrakcją był Teatr Młodego Widza z Lublina. W widowisku muzyczno- pantomimicznym „Świat wesołej czarownicy" wykorzystano elementy teatru muzycznego i teatru żywego planu. Podczas spektaklu zespół grał na żywo dzięki czemu metodyka przeplatała się z zabawą przy czynnym udziale dzieci.

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W czterech konkursach brało udział pięćdziesięcioro dzieci, każde zostało nagrodzone.

Ośrodkowi przyświecał cel promocji zdrowia i wychowania w kulturze zdrowia. Poprzez zabawę, przygotowane atrakcje, elementy edukacyjne na obchodach Dnia Dziecka upowszechniano i promowano profilaktykę zdrowotną oraz aktywność ruchową.

Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

 

Głogów

Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień (MOPU) w Głogowie w dniu 28 maja 2009 roku zorganizował i przeprowadził Konferencję pod hasłem: „Sprawdź , czy Twoje picie jest bezpieczne".
Konferencją tą MOPU zainaugurował lokalną Ogólnopolską Społeczną Kampanię Edukacyjną pod tym samym hasłem.
Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz - miasta oraz powiatu, przedstawiciele głogowskich instytucji i jednostek samorządowych, Sądu, Prokuratury Policji, szkół, parafii, służby zdrowia, organizacji pozarządowych , mediów, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz studenci PWSZ w Głogowie.
Cel wiodący Konferencji był zbieżny z celem zasadniczym Ogólnopolskiej Kampanii, którym jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych jakie wiążą się z piciem alkoholu. Treści z tym związane przekazała uczestnikom zaproszona przez MOPU Pani Katarzyna Rejniak - edukator przeszkolony przez PARPA na potrzeby Kampanii, jak również psycholog Pan dr Jerzy Herberger podczas wykładu pt. „Alkohol w życiu społecznym". 
Podczas Konferencji wystąpili również członkowie Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień „Ślęża" Pan Zbigniew Rybak oraz Pan Ryszard Szumski przedstawiając swoje „piciorysy". 
W przerwie Konferencji odbył się spektakl teatralny pt. „Tato nie pij!", przygotowany przez studentów PWSZ w Głogowie.
Każdy z zaproszonych uczestników otrzymał pakiet materiałów informacyjnych - ulotki, plakaty, informatory - propagujące Kampanię.
W Konferencji, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury wzięło udział ok. 160 osób.
Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w ramach tegorocznej Kampanii realizuje i będzie realizował przedsięwzięcia - programy skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych tj. :
 • Program radzenia sobie ze stresem, skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV, VI oraz gimnazjalistów klas I i III.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców", program, którego celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz doskonalenie własnych umiejętności wychowawczych. 
 • Program warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - „Prowadzę - nie piję". Program ukierunkowany na zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowane spożywaniem alkoholu przez osoby kierujące pojazdami zwłaszcza przez osoby młode.
 • Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych.
Podczas spotkań rodzice otrzymują informacje dotyczące aspektów związanych z wiekiem dorastania, zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, jakie szkody i zagrożenia alkohol powoduje u dzieci , nastolatków , jak wspierać bezpieczeństwo dziecka, praktyczne wskazówki by dzieci nie piły alkoholu, co robić w sytuacji, gdy podejrzewa się, że ich nastoletnie dziecko pije. Podczas spotkań , warsztatów, szkoleń przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne Kampanii.

Informacje z przebiegu Konferencji można przeczytać, usłyszeć lub obejrzeć na stronach internetowych lokalnych mediów:
1) http://elka5.fm//index.php 
2) http://www.tv.master.pl/informacje.php?page=9

 

Radwanice

29 maja 2009 roku w Samorządowym Centrum Edukacji w Radwanicach odbyła się lokalna debata, której celem było poinformowanie mieszkańców o przystąpieniu Gminy Radwanice do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" i „Zachowaj trzeźwy umysł". W debacie udział wzięli: Wójt Gminy Radwanice - Pani Sabina Zawis, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Sadowska, Radni Rady Gminy, Radny Rady Powiatu, a zarazem lekarz - Pan Andrzej Sadowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach - Pani Maria Majczak, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radwanicach - Pan Tadeusz Duczmal, Terapeuta uzależnień - Pan Stefan Domagała, Dyrektorzy Szkół, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie Klubu AA, a także mieszkańcy. 
Wykład na temat działania alkoholu na organizm człowieka, szkód zdrowotnych, społecznych i psychologicznych ryzykownego jego spożywania przedstawił Edukator przeszkolony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Anna Komorowska. Na zakończenie debaty mieszkańcy mieli okazję sprawdzić, za pomocą testu AUDIT, na ile ryzykowny jest ich model spożywania alkoholu.
Ambasador kampanii przekazał informacje na temat działań przewidzianych w ramach kampanii m.in. spotkanie z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych, zajęcia z uczniami połączone z kampanią „Zachowaj trzeźwy umysł", festyn profilaktyczny w parku w Radwanicach 14 czerwca 2009 r. Zaprezentowano spot telewizyjny i radiowy, który umieszczono również na gminnej stronie internetowej. Część plakatów, ulotek i broszur została przekazana do szkół, pozostałe zostaną rozprowadzone podczas festynu profilaktycznego.
Podczas dyskusji, mimo różnych pomysłów na działania profilaktyczne, wszyscy obecni wyciągnęli jeden wniosek - najważniejsza jest profilaktyka pierwszorzędowa.

Wyczerpujących informacji na temat działań kampanijnych podejmowanych w Radwanicach udziela Ambasador Kampanii - Pani Barbara Pach , tel. 076 8311478.

 Aby obejrzeć galerię kliknij w obrazek

(W celu obejrzenia galerii kliknij w obrazek)

Warszawa Wola

W ramach pikniku „Na Wolę po zdrowie" organizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Wola w dniu 24.05.2009 w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej zapoczątkowano kampanię „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" w Dzielnicy Wola.
Rozdano kilkaset ulotek PARPA „Czy Twoje picie jest bezpieczne"?, „Alkohol a zdrowie" oraz ulotek Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wola.

Aby obejrzeć galerię liknik w obrazek 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w obrazek)

Baboszewo

W dniu 29 kwietnia 2009r odbyła się lokalna debata w Urzędzie Gminy Baboszewo „Czy twoje picie jest bezpieczne". Na debatę zaproszono: Wójta Gminy Baboszewo, Dyrektorów Szkół, Księży, Lekarzy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych GOPS, Instruktora Nauki Jazdy. Wójt Gminy poinformował, że gmina uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Czy twoje picie jest bezpieczne". Kampania jest skierowania do osób dorosłych i młodzieży, uświadamia i informuje o skutkach społecznych i zdrowotnych społecznych i zdrowotnych spożywania alkoholu. Przewodnicząca GKRPA omówiła cele kampanii /prezentacja spotu/ oraz przedstawiła plan działań gminy w ramach kampanii. Podczas dyskusji podkreślono, że włączając się w tę kampanię należy zachęcić każdego mieszkańca naszej gminy do oceny własnego modelu picia, czy moje picie jest bezpieczne. Celem kampanii będzie ograniczenie szkód związanych z piciem alkoholu, ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie.
Kampania skierowana jest do ludzi dorosłych i osób niepełnoletnich. Materiały edukacyjne będą rozplakatowane w ośrodkach zdrowia, w kościołach, zakładach pracy, w punktach handlowych. Przeprowadzone zostanie szkolenia sprzedawców. W szkołach w miesiącu wrzesień - listopad 2009 r. zostaną zorganizowane zajęcia z uczniami pod hasłem „Nie Piję - Bo Tak", spotkania z rodzicami podczas wywiadówek w szkołach.

Planowane działania
· szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
· zajęcia edukacyjne w ośrodku szkoleniowym nauki jazdy
· spektakl profilaktyczny dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Nie piję bo tak"
· wywiadówka dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych

Ambasadorem kampanii w gminie jest: Przewodnicząca GKRPA Baboszewo - Teresa Łukaszewicz 
kontakt tel 023/6611091 wew 47 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Gmina Baboszewo w Kampanii

 

Kaźmierz

Gmina Kaźmierz, jest jedną z blisko 1400 samorządów, które wyraziły chęć udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Włączając się w kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca do oceny własnego modelu konsumowania alkoholu. Chcemy jednocześnie ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą być powiązane z używaniem alkoholu. Chcemy także przekazać jak najszerszej grupie osób informacje, jak przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.

22 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kaźmierzu zorganizowano konferencję poświęconą ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" (foto powyżej). W spotkaniu informacyjno-szkoleniowym uczestniczyli pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół, miejscowi policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moderatorem spotkania był Janusz Stróżyk dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu.

W wielu miejscach na terenie Kaźmierza pojawiły się już plakaty informujące o kampanii (na zdjęciu). W punktach, gdzie sprzedawany jest alkohol pojawiły się także ulotki informacyjne (w tym: testy AUDIT i niezwykle konkretne informatory dla kierowców).

Więcej informacji na temat kampanii uzyskać można u Ambasadora Kampanii Janusza Stróżyka - tel. 061 29 18 065 oraz u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu i u członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu. 

Wymieniony materiał opublikowano w lokalnym miesięczniku samorządowym Obserwator Kaźmierski oraz zamieszczono w portalu www.kazmierz.pl

Obejrzyj galerię

(w celu obejrzenia galerii kliknij w obrazek)

 

Polanica Zdrój

 

7 maja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju w ramach promocji kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"  odbyło się spotkanie z Janem Pawłem Krasnodębskim, poetą i prozaikiem, który zajmuje się również pracą z ludźmi uzależnionymi lub mającymi problemy osobowościowe.
Jan Paweł Krasnodębski jest autorem wielu wierszy i powieści poruszających problemy polskiej rzeczywistości i pokazujących rodzące się w niej konflikty, m.in. „Kocia Łapa", „Odwyk", „Stokrotka", „Stokrotka i Demony", „Diament". Od 1983 roku jest abstynentem, wielokrotnie uczestniczył w treningach rozwoju osobowości w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Przedsięwzięcie zorganizował Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Winiarz wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną.
Spotkanie było bardzo wartościowe, przekazujące wiele wskazówek od kogoś, kto zna życie, bo autor dzielił się własnym doświadczeniem. Najważniejsze było to, że młodzież na spotkaniu była aktywna. Zakupione zostały powieści pisarza, które przekazano bibliotekom szkolnym polanickich gimnazjów.


Obejrzyj galerię 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Więcbork

W ramach ogólnopolskich kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku ogłosiła konkurs na plakat o tematyce uzależnień o zasięgu powiatowym. Wpłynęły 32 prace z gmin: Sępólno Kraj. Sośno i Więcbork. Członkowie komisji bardzo wysoko ocenili prace, które wpłynęły na konkurs i mimo iż regulamin przewidywał nagrody tylko za 3 pierwsze miejsca w każdej grupie, postanowili przyznać również wyróżnienia dodatkowe. Dyplomy - podziękowania otrzymali również opiekunowie uczniów wyróżnionych oraz gminy, które brały udział w konkursie.

W grupie szkół podstawowych (kl. I-III) czołowe miejsca zajęli :

I miejsce: Kaleśników Patrycja - ZS Wałdowo, Gm. Sępólno Kraj. Opiekun: Beata Kurzyńska.

II . Mucha Miłosz - SP Runowo, gm. Więcbork. Opiekun Izabela Dix.

III. Marach Aleksander - Świetlica Terapeutyczna Sępólno. Opiekun Alicja Hoppe.

Wyróżnienia: Paliga Bartek - SP Przepałkowo, Gm. Sośno,

Pokrzywka Kinga - SP Runowo - Gm. Więcbork Opiekun Izabela Dix

W grupie szkół podstawowych (kl. IV-VI) czołowe miejsca zajęli :

I miejsce: Górska Karolina - ZS Wałdowo, Gm. Sępólno Kraj. Opiekun: Stanisław Gugała.

II. Ziarkowska Ewa - SP Runowo, gm. Więcbork. Opiekun: Izabela Dix.
III. Kiestrzyn Klaudia - SP Sypniewo, gm. Więcbork. Opiekun: Beata Kiestrzyn.

Wyróżnienia: Lewandowska Hanna - SP Przepałkowo, Gm. Sośno,

Wojciechowska Anna - SP Runowo, gm. Więcbork. Opiekun: Izabela Dix

Maćkowska Natalia ZS Nr 3 Sępólno Kraj. Opiekun: Lidia Panek

W grupie Gimnazjów przyznano:

I miejsce: Justyna Wrażeń - z G. Sypniewo. Opiekun: Lucyna Grabiec

II. Spychała Milena - ZS Wałdowo, Gm. Sępólno Kraj. Opiekun: Stanisław Guguła

III. Duber Anna - ZS Lutowo, Gm. Sępólno Kraj. Opiekun: J. Piątkowska

Wyróżnienia otrzymali:

Jerzyna Ewelina - G. Pęperzyn, gm. Więcbork. Opiekun: Lucyna Stasiewska.

Bronowicki Bartosz - G. ZS Nr 2 Sępólno, Oddział w Więcborku. Opiekun: Daniel Wargin.

Upominki książkowe, koszulki z napisem zachowaj trzeźwy umysł i dyplomy wręczali: Dyrektor MGOPS w Więcborku - Tomasz Siekierka, Dyrektor MGOK - Karol Koziel oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Piotr Węgrzyn.

Obejrzyj zdjęcia

(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

Kłodzko

W ramach kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla ludności akcje informacyjną o Kampanii. W jej ramach na terenie Gminy Wiejskiej Kłodzko rozdano ulotki dla szkół, placówek opieki zdrowotnej, ośrodka pomocy społecznej. Akcje wzbogacono o przekazanie informacji o treści kampanii do internetu, lokalnej prasy, a także zachęcenia lokalnych dziennikarzy do poruszania tematu picia alkoholu przez dorosłych Polaków na łamach swoich pism. Kolejne terminy akcji będą zgrywane z imprezami odbywającymi się w Gminie Wiejskiej Kłodzko o charakterze kulturalnym i sportowym. 

 

Koło

Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na spotkanie z rodzicami klas II do jednego z kolskich gimnazjów, została przygotowana prezentacja dotycząca planowanych działań w Gimnazjum w ramach kampanii skierowanej do młodych ludzi. Rodzice mogli zapoznać się z materiałami, które zostaną wykorzystane w szkole. Udzielono rodzicom wskazówek – jak wspierać abstynencję dziecka. MOPiPR przeprowadził wstępne działania na rzecz Kampanii. O założeniach projektu został poinformowany rzecznik prasowy Urzędu Miasta (artykuł na ten temat pojawił się na stronie internetowej UM). Rzecznik otrzymał wszelkie niezbędne materiały dotyczące Kampanii. Do współpracy zaprosiliśmy również telewizję kablową, w której ukazał się wywiad na temat Kampanii, spot Kampanii będzie wyświetlany cyklicznie. Natomiast kanał ogłoszeniowy telewizji kablowej wyświetla informację o trwającej akcji z adresem strony przeznaczonej dla dorosłych konsumentów napojów alkoholowych www.wyhamujwpore.pl Materiały z pakietów (plakaty) zostały przekazane do instytucji w naszym mieście: Miejski Dom Kultury, biblioteki, poradnie, MOPS, Powiatowy Urząd Pracy, zakłady, Ośrodki Zdrowia, Sekcja prewencji- Zespół ds. Nieletnich i Patologii, Zespół Służby Kuratorskiej, Spółdzielnie Mieszkaniowe. Wszystkie instytucje zostały poinformowane o celach Kampanii, o działaniach zaplanowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole na czas trwania Kampanii. Oprócz plakatów przekazano komplety wszystkich materiałów z pakietów. Zorganizowano w siedzibie Ośrodka spotkanie dla pedagogów ośmiu szkół z miasta Koła i nauczycieli informatyki z tychże szkół. Tematem była Kampania i możliwości wprowadzenia do programu szkolnego poszczególnych, zaplanowanych przez Ośrodek działań. Ogłoszono konkursy zaproponowane przez PARPA. Ośrodek przygotował konkurs przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Hasło konkursu „Jestem wolny! Żyję bez nałogów i przemocy”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistej, twórczej wypowiedzi na temat zagrożeń jakimi są nałogi i stosowanie przemocy. Proponujemy wykonanie plakatu będącego swoistym manifestem, antyreklamą używek i zachowań agresywnych. Wyróżnione prace będą wykorzystane do sporządzenia profesjonalnych plakatów, które posłużą do realizowania zadań Ośrodka. Dla szkół zostały przekazane plakaty, materiały dla rodziców, wychowawców, uczniów pochodzące z pakietu. Ponad to przygotowano arkusze promujące konkursy w szkołach, przekazano regulaminy konkursów. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zdeklarował się prace zebrać, spektakle nagrać i wszystkie zebrane materiały wysłać do organizatora. Ewentualny wyjazd laureatów do Warszawy również zorganizuje Ośrodek. Do współpracy zaproszono nauczycieli informatyki, przekazano im ulotki, które otrzymają uczniowie podczas lekcji informatyki – (na tych lekcjach uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze stroną www.niebotak.pl). W siedzibie Ośrodka zostaną zrealizowane warsztaty dla rodziców szkoły podstawowej pod hasłem „Komunikacja tworząca więzi”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka 25 V 2009r. W klasach IV szkoły podstawowej Ośrodek realizuje cykl spotkań „Odmawiam”. Podczas spotkań z klasą uczniowie dowiedzą się jakie zagrożenia niosą ze sobą nałogi, poznają pojęcie asertywności, nauczą się odmawiać, dowiedzą się gdzie szukać pomocy. 

 

Mońki

8.04.2009r. podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Mońkach ambasador kampanii "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" przekazał informacje o celach i założeniach kampanii.Podkreślono, że podejmowane działania będą miały na celu zachęcenie każdego mieszkańca naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz odpowiedzi na pytanie - Czy moje picie jest bezpieczne?,a także dążenie do ograniczenia liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Na stronie www.monki.um.pl zamieszczona została informacja ph. "Wyhamuj w porę"
Dn. 11.05.2009r. w Gimnazjum w Mońkach przeprowadzono pierwsze z zaplanowanych cykli spotkań z uczniami kl. II ph. "NIE PIJĘ - BO TAK". Tematem zajęć były "Fakty i mity o alkoholu". Wspólnie z uczniami poddano krytycznej ocenie popularne mity na temat alkoholu. Przekazano uczniom rzetelną wiedzę na temat alkoholu i konsekwencjach jego picia.

 

Kobylanka

01.05.2009 r. w ramach kampanii "Sprawdz, czy Twoje picie jest bezpieczne" Gmina Kobylanka zorganizowała dla ludności akcje informacyjną o Kampanii. w jej ramach rozdawano ulotki na promenadzie w miejscowości Morzyczyn. Akcje wzbogacono o znakowanie rowerów - wykonywane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Każda osoba otrzymała koszulkę odblaskową i dobrane do wieku ulotki o Kampanii. W związku z dużym zainteresowaniem, akcja zostanie powtórzona w terminach: 31 maja; 01 sierpnia; 6 września 2009r. Terminy akcji są zgrane z imprezami odbywającymi się na promenadzie i w amfiteatrze Morzyczyńskim o charakterze kulturalnym i sportowym ( rajdy rowerowe, motocyklowe).

 

Tarnowskie Góry

W dniu 7 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum nr 4 zainaugurowano kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

Inauguracja kampanii odbyła się podczas wywiadówki profilaktycznej adresowanej do rodziców. Podczas wywiadówki poruszane były sprawy związane  z sięganiem przez młodzież po alkohol oraz wskazanie sposobów budowania dobrego kontaktu pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Podczas wywiadówki zostały rozdane rodzicom ulotki profilaktyczne oraz omówiono test AUDIT adresowany do osób dorosłych w celu sprawdzenia czy ich sposób picia alkoholu jest bezpieczny.

W ramach prowadzonej kampanii realizowane są w gimnazjach następujące programy profilaktyczne:

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 - program profilaktyczny „NOE" oraz „DEBATA"
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 - program profilaktyczny „NOE" oraz „Narkotyki i Nastolatki"
 • Publiczne Gimnazjum nr 5 - program profilaktyczny „TORT SZCZĘŚCIA"

W szkołach podstawowych realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny „Ale Czad" dot. uzależnienia od alkoholu i nikotyny.

Ponadto w ramach kampanii Urząd Miejski w Tarnowskich Górach finansuje realizację „Programu profilaktycznego dla osób pijących szkodliwie"

Program adresowany jest do mieszkańców Tarnowskich Góra, a udział w programie jest bezpłatny.

Program realizowany jest w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 11.

Program realizowany będzie do końca 2009r. a środki finansowe na realizację programu wynoszą ok. 30.000,00 zł.

Celem programu jest umożliwienie pacjentom postawienie autodiagnozy dotyczącej własnego uzależnienia, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Każdy uczestnik programu otrzymuje podstawowe informacje na temat tego czym jest uzależnienie i jakie są jego przejawy. Na podstawie uzyskanych informacji uczestnik zachęcany jest do tego, by sam przyjrzał się, w jakim stopniu te informacje odnoszą się do jego aktualnej sytuacji życiowej. Zdobyte informacje mają pomóc uczestnikowi programu w podjęciu decyzji o utrzymywaniu abstynencji lub ograniczeniu picia.

Obejrzyj zdjęcia 
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)

 

 

Bielice

Wobec występującego problemu alkoholowego w miesiącu XII 2008 r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne".

W ramach prowadzonych działań przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Bielice w 2009 r. oraz zgodnie z założeniami powyższej kampanii ważnym elementem systemu profilaktyki będzie skierowanie do różnych grup odbiorców poszczególnych działań:

 • na przełomie kwietnia - maja br. zostaną przekazane ulotki i broszury i inne materiały do instytucji i sklepów znajdujących się na terenie naszej gminy;
 • dzięki otrzymanym scenariuszom wywiadówki podjęte zostaną w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach działania edukacyjne wystosowane do rodziców;
 • prowadzone będą zajęcia profilaktyczne w szkole- na przełomie IV - V br. zostanie ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej. Najciekawsze prace wybrane przez Jury zostaną nagrodzone dn. 06.06.2009r. w trakcie trwania imprezy integracyjnej tj. III Gminnego Dnia Dzieckaw Swochowie. Ponadto prace te zostaną wykorzystane w konkursie organizowane przez PARPA oraz w czasie trwania Tygodnia Profilaktyki w ZSP w Bielicach.
 • młodzież zostanie poinformowana o możliwości wykorzystywania i promowania strony internetowej utworzonej dla celów kampanii,
 • na przełomie XI - XII.2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach podczas „Tygodnia Profilaktyki" w takcie której mieszkańcy naszej Gminy będą mogli zdobyć lub ugruntować wiedzę w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu narkotyków
 • w okresie od kwietnia br. do września br. w ramach ogłoszonego w dn.13.04.2009 r. konkursu profilaktycznego przez PARPA pod hasłem „Nie piję, bo tak" i trwającego do dnia 16.10.2009r. w Zespole Szkół Publicznych będzie utworzona gazetka szkolna na której zostaną zamieszone działania profilaktyczne wymyślone przez uczniów w kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum na terenie szkoły lub poza nią. Przez cały w/w okres będzie ona uaktualniana. W dniu 30.09.2009r. zamieszczone informacje zostaną zeskanowane i przekazane do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie celem uczestnictwa w konkursie.

 


Bieżuń, 7 kwietnia 2009 r.

W związku z rozpoczęciem kampanii "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Komendą Powiatową Policji w Żurominie, przy czynnym udziale lokalnej policji o godzinie 12.00 zorganizowała happening informacyjny, polegający na wręczaniu ulotek kierowcom wjeżdżającym na teren miasta . W ciągu kilkunastu minut rozdano kilkadziesiąt ulotek i broszur informujących o szkodliwości spożywania alkoholu.
Obejrzyj zdjęcia
(w celu obejrzenia galerii kliknij w powyższy obrazek)